Algemene Beschouwingen van De Blaricumse Partij PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 14 juni 2016 10:11

Algemeen

Om te beginnen wil DBP alle ambtenaren en het college bedanken voor hun inspanning en inzet om een complete kadernota voor 2017 samen te stellen. De meeste afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt zijn en worden nog door het college uitgevoerd, waarvoor onze hartelijke dank.

HOV

We hebben afgelopen jaren voor een aantal moeilijke keuzes gestaan, waaronder de blauwe zone die nu uitgevoerd gaat worden, en op de rit staan nog de toekomst van Blaricum en het HOV. We zijn verheugd dat na jarenlang oponthoud winkelcentrum ‘DE BIJVANCK’ is gerealiseerd. De situatie rond het tracé van het HOV Blaricum is nog steeds een moeilijk gegeven waarin we op korte termijn tot een keuze moeten komen. Deze keuze zal gemaakt worden in de raad van 5 juli. Het uitstel komt, omdat Huizen nog bezig is met een onderzoek over optimalisering van het kruispunt Stichtseweg/Randweg Oost. Dit is de laatste optie. De Blaricumse Partij staat nog steeds achter het coalitieakkoord waarin de keuze gemaakt wordt voor de Merkvariant. Helaas is door de rapporten van verschillende bureaus geconstateerd dat rijden over het Merk nog steeds niet HOV-waardig blijkt te zijn. Een belangrijk gegeven voor ons zijn de financiële consequenties. Mevr. Post (Provincie NH) heeft aangegeven dat alles wat in de toekomst niet gebruikt kan worden voor een vrije busbaan niet uit het HOV-budget van de provincie betaald gaat worden. Dit betekent dat de kosten bij Blaricum komen te liggen. 5 juli gaat er beslist worden.

De toekomst van Blaricum

In ons dorp zullen in de toekomst veranderingen plaats gaan vinden. Er moet gekeken worden naar behoud van onze eigen identiteit en de waarden die voor Blaricum belangrijk zijn. Een belangrijk gegeven bij veranderingen is de mening van onze inwoners die hierin ook gehoord zullen gaan worden. De bestuurskrachtmeting zal ons hierbij hopelijk ondersteuning verlenen.

Ruimtelijke ordening

Hier staan nog een aantal verlangens van ons in de wacht, zoals de sociale woningbouw die aangepast zou moeten worden naar 30 %. Hoe belangrijk dat is hebben we vorige week bij de woningbouwverenigingen gehoord. Daarnaast zou DBP nog graag bij het aanleggen of groot onderhoud van straten aan 1 zijkant van de weg een vlakke wandelstrook willen realiseren dit ter gemak van rolstoel en rollator. Ook langs de Bergweg en Meentweg zou de realisatie van een fietsstrook een hele verbetering zijn.
Al met al hebben wij een enerverend jaar gehad in een raad met respect voor elkaar en De Blaricumse Partij ziet de toekomst dan ook zonnig tegemoet.
Allemaal bedankt voor de samenwerking in het afgelopen jaar!

Bea Kukupessy-Rokebrand
Fractievoorzitter

 
Kerstwens van De Blaricumse Partij PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 24 december 2015 20:40

Beste inwoners van Blaricum,

Namens het hele team van De Blaricumse Partij wensen wij u hele fijne kerstdagen!

Liesbeth Boersen, Bea Kukupessy, Ineke Breet, René Kemperman, Lyoba Kukupessy, Janny van Dijk, Co Vos en Hans Breet

 
Algemene Beschouwingen van De Blaricumse Partij Begroting 2015 PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 08 december 2015 15:58

Het is elk jaar weer een hele klus om de begroting materieel sluitend te krijgen. Ook dit jaar is dat weer gelukt en De Blaricumse Partij spreekt haar dank uit naar het college, met het verzoek deze dank ook aan de ambtenaren door te geven, die het toch maar weer voor elkaar hebben gekregen.

De wijze van presenteren en verklaren van afwijkingen is overgenomen van de Zomernota 2015. Dat maakt de begroting beter leesbaar, ook voor de ‘niet specialisten’.

Verder pleiten wij ervoor dat alle besluiten die impliciet in de begroting zijn opgenomen op een separaat overzicht zullen worden vermeld binnen de begroting. Daardoor worden alle in de begroting opgenomen besluiten goed zichtbaar en nog eens apart vastgelegd.

De begroting voor 2016 is een verdere invulling van de afspraken die bij het aangaan van deze coalitie zijn gemaakt. Het resultaat is (voordeel € 119K) positief. Ook de volgende jaren in het meerjarenperspectief geven een positief resultaat aan (voordeel variërend van € 62K tot € 96K).

Voordat we ons zelf nu rijk gaan rekenen zullen we onder ogen moeten zien dat Blaricum nogal wat onzekerheden kent. Hierbij valt o.a. te denken aan de ‘Doorontwikkeling van onze BEL combinatie’, de verdere implementatie van het Sociaal Domein met de daarbij behorende open-eind regelingen en de regionale samenwerking. Ook zijn er nog grote risico’s aanwezig bij het HOV, aangezien hier nog geen definitieve situatie is vastgesteld. Daarnaast zijn er nog grote risico’s te verwachten bij de gemeenschappelijke regeling van het GNR en de Veiligheidsregio.

De Blaricumse partij heeft bij de Financiële Beschouwingen voor de begroting 2015 aangegeven te zullen onderzoeken of de OZB in 2016 verlaagd kan worden. Als gevolg van de hierboven vermelde risico’s durven we dit niet aan. Opnieuw doen we echter de toezegging dat we voor de begroting 2017 een verlaging van de OZB zullen onderzoeken. Ook dan zullen we alle risico’s tegen elkaar afwegen en rekening houden met nieuwe ontwikkelingen.

Bestuurszaken.

Binnen dit programma valt de intensivering van de samenwerking met Huizen. De ‘Doorontwikkeling van de BEL Combinatie’ zal deze samenwerking zeker beïnvloeden.

Wegen, groen, water en verkeer.

Het budget voor onderhoud aan onze wegen is incidenteel verlaagd met € 59K conform actualisatie grondexploitatie Bijvanck. Wij vragen ons af of de geplande bedragen voldoende zijn om het wegenonderhoud goed uit te kunnen voeren, temeer omdat in de afgelopen jaren er steeds is bezuinigd op het wegenonderhoud.

Onderwijs.

Binnen het onderwijs valt ook het schoolzwemmen. De Blaricumse partij is zeer geïnteresseerd in de stand van zaken van het schoolzwemmen.
Vraag: Kan het college aangeven welke de huidige stand van zaken is en in hoeverre de vluchtelingen, die ons land nu binnenstromen, ook van deze regeling gebruik (kunnen) maken?

Sociaal Domein.

De implementatie van het sociale domein lijkt langzamerhand helder te worden, gezien de grote mate van detaillering in de begroting van 2016. Echter wordt in de programma begroting geen gedetailleerde opstelling aangeboden en ook het deel dat beïnvloedbaar is (en niet beïnvloedbaar) wordt niet vermeld. De verdeling naar incidenteel en structureel ontbreekt hier eveneens. Hierdoor wordt het voor de Raad erg lastig om haar controlerende taak uit te voeren.
In de visie wordt ‘de beweging’ vermeld die moet leiden tot een gemiddeld lichtere ondersteuning. De mantelzorger, een belangrijke factor in de ondersteuning, wordt nergens vermeld in het hoofdstuk. Ook het mantelzorgcompliment wordt nergens aangehaald.

Bouwen en wonen.

Het woningbehoefte onderzoek wordt geactualiseerd. De Blaricumse Partij is zeer verheugd dat zowel makelaars als woningbouwverenigingen in het onderzoek worden betrokken zodat een nog meer gebalanceerd beeld ontstaat van de noodzakelijke woningen.
Sinds 2014 zijn er contacten tussen Blaricum/Laren en het waterschap AGV over sanering van de waterbodem van de Goyergracht door het Waterschap. Deze contacten zijn op bestuurlijk niveau en lopen door in 2015 en 2016.

Verbonden partijen.

De gemeenschappelijke regelingen zijn onderdeel van verbonden partijen. Als Blaricum deelneemt aan een GR dan betekent dat het democratisch proces van besluitvorming voor een belangrijk deel aan de kant wordt gezet. Er kan alleen iets worden besloten als de meerderheid van de deelnemers akkoord gaat met de voorstellen van de indieners van een voorstel. De Blaricumse Raad kan alleen maar een visie meegeven aan de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regeling. Naar gelang het aantal deelnemers in de GR is de bestuursinvloed meer of minder mogelijk. Alleen met financiën is nog enige invloed mogelijk. Hier is min of meer sprake van een schijndemocratie.

René Kemperman

 
Aan iedereen die onze partij met deze verkiezingen heeft gesteund, PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 21 maart 2014 19:32

Het was een spannende avond op de 19e maart in het gemeentehuis.
Toen de stembureaus hun tellingen hadden beëindigd kregen we de voorlopige resultaten door op een tv-scherm. Deze hebben wij u al eerder op deze site getoond.

De definitieve uitslag staat op de gemeentesite of klik op onderstaande link:
http://bit.ly/1prxdTQ
Op deze pagina zijn alle partijen en kandidaten genoemd met het aantal behaalde stemmen per kandidaat.

Wij, De Blaricumse Partij, willen hierbij alle inwoners van Blaricum die op onze partij hebben gestemd, heel hartelijk bedanken voor het in onze partij gestelde vertrouwen. Wij zullen er alles aan doen om onze verkiezingsbelofte om te zetten in daadwerkelijk beleid in de komende raadsperiode, of wij nu in de coalitie of in de oppositie zullen komen. HvB zal, als grootste partij, de coalitievorming gaan opstarten. Wij zien deze onderhandelingen vol vertrouwen tegemoet.

Wij voelen ons gesterkt in de stabiele plaats die wij innemen in de raad en zullen dit blijven voortzetten.

Nogmaals dank voor uw steun!

Namens het bestuur en de fractie,

Hans Breet
campagneleider

 
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2014 PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag, 20 maart 2014 00:36

Hieronder staan de voorlopige uitslagen van de gemaanteraadsverkiezingen 2014.

De voorkeurstemmen en de definitieve uitslag worden vrijdagochtend bekendgemaakt.

 


Pagina 2 van 10

Partijleden

Liesbeth BoersenLiesbeth Boersen
Wethouder
Bea KukupessyBea Kukupessy
Fractievoorzitter
Raadslid
Ineke BreetIneke BreetRaadslid
René KempermanRené KempermanRaadslid
Voorzitter
Lyoba KukupessyLyoba KukupessyFractievertegenwoordiger
Penningmeester
Co VosCo VosSteunfractielid
Hans BreetHans BreetSteunfractielid
Secretaris
Redacteur van 'De Korenbloem'
U bevindt zich hier  : Home