Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Motie van afkeuring PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 07 maart 2011 20:14

betreffende: rekenkameronderzoek kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum

Voorgesteld door: DBP, CDA en PvdA

Raad d.d.: 22 februari 2011                

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 februari 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 17 januari 2011 nr. 2011- 11
inzake rekenkameronderzoek kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum;

overwegende dat:

• de gemeenteraad sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur vooral kaderstellende en controlerende taken heeft en het college van B&W bestuurlijke en uitvoerende taken heeft. Binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders bestuurt het college van B&W de gemeente, de gemeenteraad controleert de wijze waarop het college zijn taken uitvoert; • de gemeentewet, artikel 160 aangeeft dat het college beslissingen van de raad uitvoert;
• de gemeenteraad in zijn vergadering van mei 2006, met het nemen van een besluit, duidelijke kaders heeft gesteld over hoe om te gaan met overschotten en tekorten op de exploitatie en deze te verrekenen met de reserves GAD en Rioolrechten;
• het college aan de raad een begroting heeft gepresenteerd waarin deze kaders niet zijn gevolgd;
• het college de raad niet heeft geïnformeerd over het niet volgen van deze kaders en daarmee zijn bevoegdheid heeft overschreden;
• politieke partijen sinds medio 2010 vanaf de behandeling van de Kadernota de wethouder vragen hebben gesteld over de stelposten riool- en afvalstoffenheffing in de begroting 2011;
• de wethouder enkele vragen niet helemaal juist of helemaal niet beantwoord heeft;
• de wethouder op de vraag: “Worden er gelden gebruikt uit de reserve afvalstoffenheffing ter dekking van posten in de begroting anders dan waarvoor deze reserve bedoeld is? B.v. omdat het maximum van € 100.000 bereikt is.” het volgende heeft geantwoord: “Neen, enkel ter aanvulling op kostendekking afvalstoffen als gevolg van niet-kostendekkend tarief afvalstoffenheffing.”
• de wethouder pas op het allerlaatste moment en na veel aandringen, namelijk in de begrotingsraad, schoorvoetend toegaf dat de 2x € 50.000 voor de algemene middelen bestemd was;
• de rekenkamer in zijn rapport heeft bevestigd dat gelden vanuit de bestemmingsreserves vrijvallen in de algemene middelen;
• de wethouder in ieder geval de schijn heeft gewekt dat hij deze zaak heeft verbloemd en de raad bewust onwetend heeft gehouden;

spreekt zijn afkeuring uit

over de handelwijze van de wethouder inzake de stelposten riool en afvalstoffenverwijdering in de begroting 2011 en draagt de wethouder op in het vervolg adequater en transparanter te handelen en zich conform de wetgeving en de eigen lokale regelingen en verordeningen te houden aan de kaders die de raad het college heeft meegegeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en handtekening indiener(s)
         DBP                               CDA                                    PvdA

Liesbeth Boersen     Els Poolman Simons     Carin van den Berg

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

Janny van Dijk - de Jong

Janny van Dijk - de Jong

Raadslid
Penningmeester

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Moties Algemeen Motie van afkeuring