Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Motie Vermogenstoets PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 25 maart 2011 16:10

betreffende: Kadernota Woonbeleid 2011 - 2014

Voorgesteld door: De raad van Blaricum

Raad d.d.: 22 maart 2011

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 22 maart 2011:

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 8 februari 2011 nr. 2011-16 inzake Kadernota Woonbeleid 2011 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in het rondetafelgesprek van 8 maart 2011 over dit onderwerp;

overwegende dat,

 • er sprake is van krapte op de markt voor sociale huurwoningen;
 • het daarom zeer belangrijk is dat de vrijkomende sociale huurwoningen aan de juiste doelgroep worden toegewezen;
 • het niet gewenst is dat mensen met een substantieel vermogen een sociale huurwoning kunnen huren;
 • thans bij de toewijzing van sociale huurwoningen bij wet alleen een inkomenstoets gehanteerd mag worden en geen vermogenstoets (vastgelegd in de “Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting” blz. 4);
 • het zelfs mogelijk is bij een vermogen van ruim € 500.000 nog in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning;
 • het recent in Blaricum een aantal malen is voorgekomen dat door het niet hanteren van een vermogenstoets sociale huurwoningen zijn toegewezen aan mensen die op grond van hun vermogen zo’n woning niet nodig hebben,

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

verzoekt het college

 • zich er voor in te zetten dat aan de wettelijke criteria van toewijzing sociale huurwoningen een vermogenstoets wordt toegevoegd;
 • de voorliggende  motie te sturen naar de VNG die per mail heeft laten weten geïnteresseerd te zijn. Zij stellen voor:
  1. de tekst van de motie op hun website te plaatsen waardoor de genoemde problematiek in een breed verband aandacht krijgt;
  2. het in de motie afgegeven signaal ambtelijk door te geven aan het ministerie van BZK;
  3. een eventuele invoering van een vermogenstoets bij de toewijzing van sociale huurwoningen neer te leggen bij de commissie “Ruimte en wonen” van de VNG.
 • de motie te sturen naar alle Nederlandse gemeenten met het verzoek de motie te steunen en zo een breed draagvlak te creëren;
 • de problematiek in gewestelijk verband zowel ambtelijk als in het portefeuillehouderoverleg op de agenda te zetten;
 • een brief te sturen naar de minister van volkshuisvesting zo mogelijk gesteund door (gewest)gemeenten om genoemde problematiek onder de aandacht te brengen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en handtekening indiener(s)

          DBP                            VVD                               CDA
Liesbeth Boersen      Ralf v. Vegten       Els Poolman Simons

          PvdA                           HvB                                D66
Carin v.d. Berg           Carien Bolger            Mieke Bakker

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Moties Algemeen Motie Vermogenstoets