Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Motie Gemeentehuis Bernardusschool PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 17:02

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum d.d. 17 april 2012, nr 2012-23

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Overwegende dat:

 • de economische situatie in Nederland en daarmee ook die van Blaricum niet rooskleurig is;
 • Blaricum steeds minder algemene uitkering van het rijk ontvangt (Blz.12 van de kadernota 2013 geeft aan voor 2014 een afname van € 400.000 t.o.v. 2013. Daar komt dan nog eens in 2015 een reductie t.o.v. 2014 van € 350.000 bovenop);
 • Blaricum ervoor gekozen heeft de OZB niet te verhogen, waardoor bij gelijkblijvende tarieven en dalende huizenprijzen Blaricum ieder jaar minder OZB inkomsten genereert terwijl er wel een inflatie is van 1 tot 2%;
 • hoewel Blaricum dus minder inkomsten (OZB en algemene uitkering) zal hebben er toch in de toekomst beleidsterreinen zullen zijn waar de raad meer geld aan wil uitgeven bv. wellicht een BELzwembad;
 • het bovenstaande duidelijk maakt dat Blaricum in de nabije toekomst verder moet bezuinigen en dus echte keuzes moet maken;
 • hierbij de kaasschaafmethode niet toereikend zal zijn om toch de nodige financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid;
 • het Bernardus gemeentehuis jaarlijks € 150.000 aan exploitatie kost;
 • de inwoners van Blaricum weinig profijt hebben van dit gemeentehuis omdat het slechts af en toe geopend is voor bezoekers;
 • het overgrote deel van de Blaricummers (zij die in de Bijvanck en in de Blaricummermeent wonen) sneller in het BELkantoor zijn dan in het Bernardusgebouw;
 • omdat Blaricum een eigen gemeentehuis heeft zij heel weinig gebruik maakt van de bestuursvleugel in het BELkantoor waar echter wel volledige voor betaald moet worden;
 • dit betekent dat Blaricum dubbele kosten maakt;
 • het Bernardus gemeentehuis slechts aan college, beleidsregie en griffie dagelijks onderdak biedt;
 • indien er een andere gebruiker voor dit gebouw gevonden wordt dit niets afdoet aan de uitstraling van het gebouw;

Verzoekt het college met klem

 • te onderzoeken onder welk condities  het mogelijk is het Bernardusgebouw af te stoten en welke financiële consequenties deze verkoop zou hebben. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan de raad een gefundeerd besluit nemen over het al dan niet verkopen van dit gebouw.

En gaat over tot de orde van de dag.

De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Moties Algemeen Motie Gemeentehuis Bernardusschool