Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Motie Gemeentehuis PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 09 november 2013 20:13

betreffende: Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 november 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 5 november 2013:

kennisgenomen hebbende van het voorstel Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017, nr 2013-47

gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013;

overwegende dat:

  • Blaricum vanaf 2015 volgens het meerjarenperspectief met grote financiële tekorten zal kampen (€ 600.000);
  • bezuinigen via de kaasschaafmethode niet langer soulaas biedt;
  • wij niet kiezen voor lastenverhoging voor de burger;
  • het gemeentehuis niet efficiënt wordt gebruikt; het biedt slechts onderdak aan B&W, bestuursstaf en griffie en is slechts 2 ochtenden voor het publiek toegankelijk;
  • de sluiting van het gemeentehuis een bedrag van €145.000 oplevert, aldus de Begrotingswijzer waarin het volgende staat vermeld:
    “Minder zichtbaar gemeentebestuur. College, raad en bestuursondersteuning verhuist naar BEL-kantoor. Minder kosten voor beheer en onderhoud gebouwen en extra kosten door verhuur, of opbrengst verkoop. (145000)”;
  • 75% van de deelnemers aan die Begrotingswijzer zegt zich te kunnen vinden in deze bezuinigingsoptie;
  • inwoners van Blaricum voor Burgerzaken in het Bel-kantoor terecht kunnen;

verzoekt het college met klem

de mogelijkheden te onderzoeken om B & W en de staf elders te huisvesten waarbij in eerste instantie de voorkeur uitgaat naar een locatie op Blaricums grondgebeid.
Edoch, wij sluiten huisvesting in een uitbreiding van het Belkantoor zeker niet uit. Gezien het feit dat in de gemeenteraad van Laren recent een soortgelijke motie is aangenomen dient overleg en afstemming met Laren plaats te vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en handtekening indiener(s):

DBP
Liesbeth Boersen

 

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Moties Algemeen Motie Gemeentehuis