Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Moties
Motie ARHI-procedure PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 03 april 2017 08:05

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE nummer: ARHI-procedure

betreffende: Reactie Blaricum op ARHI-procedure

Voorgesteld door: HvB, DBP, CDA en DAB

Raad d.d.: 28 maart 2017

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 28 maart 2017

Kennis genomen hebbend van:

Het voornemen van de provincie om het aantal gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek te reduceren tot maximaal 3.

Lees meer...
 
Motie Jongerenhuisvesting PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 03 maart 2014 18:14

betreffende: Jongerenhuisvesting

Voorgesteld door: DBP + PvdA

Raad d.d.: 18 februari 2014

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 18 februari 2014:

overwegende dat:

 • onlangs de pasgebouwde jongerenwoningen aan de Vitusweg aan niet-jongeren zijn toegewezen);
 • de wethouder op onze vragen hierover antwoordde dat bij de bouw van de woningen inderdaad is afgesproken dat ze voor de doelgroep ‘starters’ zijn gebouwd, maar dat inmiddels de wetgeving is veranderd. In het vernieuwde woonruimteverdeelsysteem is afgesproken dat er bij de eerste verhuur nog afspraken gemaakt mogen worden, maar dat bij doorverhuur de gewone regels gelden d.w.z. de woningen gaan naar de kandidaat met de hoogste zoekwaarde;
Lees meer...
 
Motie Zwembad PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 03 maart 2014 18:08

betreffende: Zwembad

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 18 februari 2014

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 18 februari 2014:

overwegende dat:

 • de raad van Blaricum 11 juni 2013 besloten heeft gezamenlijk met Laren en Eemnes een BEL zwembad te realiseren;
 • de raad van Blaricum besloten heeft tot een jaarlijkse bijdrage van maximaal 1/6 deel van € 400.000 (zijnde de geprognosticeerde totale jaarlijkse exploitatiekosten);
Lees meer...
 
Motie behoud 2e tankautospuit PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 01 februari 2014 22:10

Om deze motie te lezen klikt u op 'lees meer'.

Lees meer...
 
Motie Gemeentehuis PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 09 november 2013 20:13

betreffende: Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 november 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 5 november 2013:

kennisgenomen hebbende van het voorstel Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017, nr 2013-47

gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013;

overwegende dat:

 • Blaricum vanaf 2015 volgens het meerjarenperspectief met grote financiële tekorten zal kampen (€ 600.000);
 • bezuinigen via de kaasschaafmethode niet langer soulaas biedt;
Lees meer...
 
Motie sociale woningen PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 09 november 2013 20:09

betreffende: Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 november 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 5 november 2013:

kennisgenomen hebbende van het voorstel Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017, nr 2013-47

gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013;

overwegende dat:

 • het de kerntaak is van de corporaties minder draagkrachtigen te huisvesten;
 • er in Blaricum niet al te veel sociale woningen zijn waardoor starters en minder draagkrachtigen moeilijk een woning kunnen vinden;
Lees meer...
 
Motie teruggave afvalstoffenheffing 2014 PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 09 november 2013 20:04

betreffende: Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 november 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 5 november 2013:

kennisgenomen hebbende van het voorstel Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017, nr 2013-47

gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013;

overwegende dat:

 • de doorberekende kosten aan de burger voor het ophalen van huisvuil is gebaseerd op een raming van de GAD;
 • de uiteindelijke afrekening GAD ieder jaar lager uitvalt dan de GAD raming, zodat iedere gemeente ieder jaar geld terugkrijgt;
Lees meer...
 
Motie Prestatieafspraken met de woningcorporaties PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 08 juni 2013 07:54

Betreffende: Prestatieafspraken met de woningcorporaties

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 21 mei 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 21 mei 2013:

Overwegende dat:

 • er in de “Strategische visie Blaricum 2030” 6 doelstellingen zijn opgenomen;
 • een van die doelstellingen luidt: “Streven naar evenwichtige bevolkingsopbouw” (blz. 21);
Lees meer...
 
Motie Heggen PDF Afdrukken E-mailadres
zondag, 28 oktober 2012 12:53

Betreffende: Heggen en hagenbeleid

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 13 november 2012

Overwegende dat,

 • Blaricum een prachtig dorp is waarin het cultureel-historische karakter voor een belangrijk deel bewaard is gebleven en waarvoor velen, zowel organisaties als particulieren, zich er voor inzetten dit ook voor te toekomst zo te houden,
 • Tientallen panden vooral gelegen in Beschermd dorpsgezicht als Rijksmonument zijn aangewezen,
Lees meer...
 
Motie ICT PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 17:11

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum d.d. 17 april 2012, nr 2012-23

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Overwegende dat:

 • Blaricum steeds minder OZB en algemene uitkering ontvangt;
Lees meer...
 
Motie Gemeentehuis Bernardusschool PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 05 juni 2012 17:02

betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum d.d. 17 april 2012, nr 2012-23

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Overwegende dat:

 • de economische situatie in Nederland en daarmee ook die van Blaricum niet rooskleurig is;
Lees meer...
 


Pagina 1 van 3

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Moties