Bijvanck

Oud Blaricum

Blaricummermeent

Moties
Motie uitstel besluit sluiting De Biezem PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 03 oktober 2011 07:22

betreffende: Bestuursopdracht BEL-zwembad

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 27 september 2011

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 27 september 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel Bestuursopdracht BEL-zwembad dd 22 augustus 2011,

overwegende dat:

 • uit de gehouden Biezem-enquete is gebleken dat een groot aantal mensen uit Eemnes, Laren en Blaricum gebruik maakt van zwembad de Biezem;
Lees meer...
 
Motie Entree en verkeersveiligheid WC Bijvanck PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 13 juli 2011 21:41

betreffende: Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck

Voorgesteld door: PvdA, DBP

Raad d.d.: 5 juli 2011               

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 5 juli 2011:

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 21 juni 2011 nr. 2011-41 inzake Herontwikkeling Winkelcentrum Bijvanck;

en gehoord hebbende de discussie in de RTG d.d. 28 juni 2011;

overwegende dat:

 • winkelcentrum en woningen in de Bijvanck één kloppend geheel moeten vormen, dat aansluit bij de wijk;
 • een entreefunctie voor een winkelcentrum van essentieel belang is en de eenheid met de omgeving hier bij uitstek tot stand wordt gebracht;
Lees meer...
 
Motie Projectcontroller PDF Afdrukken E-mailadres
zaterdag, 04 juni 2011 15:44

 
Motie Vermogenstoets PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 25 maart 2011 16:10

betreffende: Kadernota Woonbeleid 2011 - 2014

Voorgesteld door: De raad van Blaricum

Raad d.d.: 22 maart 2011

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 22 maart 2011:

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 8 februari 2011 nr. 2011-16 inzake Kadernota Woonbeleid 2011 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in het rondetafelgesprek van 8 maart 2011 over dit onderwerp;

overwegende dat,

 • er sprake is van krapte op de markt voor sociale huurwoningen;
 • het daarom zeer belangrijk is dat de vrijkomende sociale huurwoningen aan de juiste doelgroep worden toegewezen;
 • het niet gewenst is dat mensen met een substantieel vermogen een sociale huurwoning kunnen huren;
 • thans bij de toewijzing van sociale huurwoningen bij wet alleen een inkomenstoets gehanteerd mag worden en geen vermogenstoets (vastgelegd in de “Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting” blz. 4);
 • het zelfs mogelijk is bij een vermogen van ruim € 500.000 nog in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning;
 • het recent in Blaricum een aantal malen is voorgekomen dat door het niet hanteren van een vermogenstoets sociale huurwoningen zijn toegewezen aan mensen die op grond van hun vermogen zo’n woning niet nodig hebben,
Lees meer...
 
Motie Kruising Bergweg/Huizerweg PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag, 25 maart 2011 15:55

betreffende: verzoek tot onderzoek verkeersveiligheid.

Voorgesteld door: de raad van Blaricum

Raad d.d.: 22 maart 2011

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 22 maart 2011,

overwegende dat:

 • de verkeersintensiteit in de ochtend en avondspits op de kruising Bergweg/Huizerweg de laatste tijd flink is toegenomen;
 • er dagelijks veel schoolgaande jeugd met de fiets deze kruising moet passeren;
 • de situatie door de toegenomen drukte niet overzichtelijker en veiliger geworden is,
Lees meer...
 
Motie van afkeuring PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 07 maart 2011 20:14

betreffende: rekenkameronderzoek kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum

Voorgesteld door: DBP, CDA en PvdA

Raad d.d.: 22 februari 2011                

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 februari 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 17 januari 2011 nr. 2011- 11
inzake rekenkameronderzoek kostentoerekening riool- en afvalstoffenheffing Blaricum;

overwegende dat:

• de gemeenteraad sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur vooral kaderstellende en controlerende taken heeft en het college van B&W bestuurlijke en uitvoerende taken heeft. Binnen de door de gemeenteraad gestelde kaders bestuurt het college van B&W de gemeente, de gemeenteraad controleert de wijze waarop het college zijn taken uitvoert;

Lees meer...
 
Motie Woningbouw Wingerd PDF Afdrukken E-mailadres
maandag, 31 januari 2011 16:23

betreffende: woningbouw Wingerd

Voorgesteld door: CDA, DBP, VVD, HvB, D66, PvdA

Raad d.d.: 25 januari 2011                

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011:

overwegende dat:

 • het bouwplan voor de 7 grondgebonden woningen op het “Wingerdterrein” door de Alliantie is  teruggetrokken;
Lees meer...
 
Motie HOV meerijden ingediend door De Blaricumse Partij, de PvdA en het CDA PDF Afdrukken E-mailadres
dinsdag, 30 november 2010 19:32

Motie HOV meerijden ingediend door De Blaricumse Partij, de PvdA en het CDA

Overwegende dat

 • De raad van Blaricum nog geen besluit heeft genomen over het voorkeurstracé van de HOV,
 • Er in de raad van Blaricum een breed draagvlak lijkt te zijn voor een “meerijvariant” wat betreft het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV),
 • Er twee “meerijvarianten” mogelijk zijn, het zogenaamde Merktracé (ten westen van de Bijvanck) en het Meenttracé (ten noorden van de Bijvanck),
 • In het raadsvoorstel HOV Huizen-Hilversum van 19 mei 2009 onder het kopje “Keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel” wordt voorgesteld “ Nader te doen onderzoeken of- als alternatief voor het in het bestemmingsplan gereserveerde tracé bij de Blaricummermeent- het met het verkeer meerijden werkzame oplossingen biedt”.
 • Er wel uitgebreid onderzoek is geweest naar de varianten van de vrije busbanen, terwijl de  “meerijvarianten” niet of nauwelijks onderzocht zijn,
 • Een raad eerst over alle gegevens moet kunnen  beschikken alvorens er op democratische wijze een gefundeerd, goed onderbouwd en objectief besluit genomen kan worden,
Lees meer...
 
Motie Bezuinigingen PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 03 november 2010 19:36

betreffende: Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, PvdA

Raad d.d.: 3 november 2010

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010:

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-..
inzake Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:
- gezien de financiële positie van de gemeente bezuinigingen noodzakelijk zijn;

Lees meer...
 
Motie Bijdrage Zelstandigen en Kunstenaars PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 03 november 2010 19:29

betreffende: Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014

Voorgesteld door: CDA, PvdA, dBP

Raad d.d.: 3 november 2010

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010:

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• het bureau voor zelfstandigen van de Sociale dienst van de gemeente Hilversum uitvoering geeft voor de BEL  aan de regeling Bijdrage Zelfstandigen en Kunstenaars(BZK);

Lees meer...
 
Motie Horeca en Oranjevereniging PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag, 03 november 2010 19:25

betreffende: Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014

Voorgesteld door: CDA, PvdA, dBP

Raad d.d.: 3 november 2010

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010:

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• de volksfeesten diep geworteld zijn in de Blaricumse gemeenschap en dat dat ook moet blijven;

Lees meer...
 


Pagina 2 van 3

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder

Bea Kukupessy - Rokebrand

Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter

Ineke Breet - Roestenburg

Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur

René Kemperman

René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter

Lyoba Kukupessy

Lyoba Kukupessy

Steunfractielid

Co Vos

Co Vos

Steunfractielid

Hans Breet

Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Redacteur van ‘De Korenbloem’

U bevindt zich hier  : Home Nieuws Moties