betreffende:  Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, CDA, PvdA

Raad d.d.: 3 november 2010

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake de Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• de financiële positie van Blaricum ons dwingt breed en fors te bezuinigen;

• daarom alles wat niet strikt noodzakelijk is uit de begroting geschrapt moet worden;
• het college daarbij een voorbeeldfunctie heeft,

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Besluit:

punt I van het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:
I De programmabegroting 2011 en de meerjarenraming 2012 – 2014 vast te stellen met inbegrip van de volgende wijziging:
De post Representatie B&W wordt tot € 20.000 teruggebracht. De bespaarde € 7.000 wordt toegevoegd aan de begrotingsruimte.

Handtekening(en),


De Blaricumse Partij              CDA                           PvdA

  Liesbeth Boersen      Els Poolman Simons        Carin van den Berg


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid