betreffende:  Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, CDA

Raad d.d.: 3 november 2010                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake de Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• in de raad van mei 2006 besloten is 2 egalisatiereserves in te stellen, te weten:
“tariefegalisatie saldiereserve Afvalstoffenheffing” en “tariefegalisatie saldiereserve Riolering”;

• dat in diezelfde raad is besloten hoe om te gaan met deze reserve (zie blz.79 van de programmabegroting 2011) namelijk:
     A) toekomstige overschotten en tekorten worden verrekend met deze reserves;
     B) het maximum van deze reserves wordt gesteld op ieder € 100.000;
     C) bij overschrijding van het maximum zal dit bij de eerste volgende vaststelling van nieuwe
         tarieven worden verrekend;
• conform raadsbesluit GAD gelden en Rioleringsgelden dus niet als algemeen dekkingsmiddel in de begroting gebruikt mogen worden;

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Besluit:

punt I van het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:
I De programmabegroting 2011 en de meerjarenraming 2012 – 2014 vast te stellen met inbegrip van de volgende wijziging:
• de op blz. 47 van de programmabegroting 2011 genoemde stelposten bezuinigingen: vermindering lasten riolering - € 50.000  en vermindering kosten afvalinzameling- en verwerking GAD - € 50.000, worden geschrapt en
• dekking van het hierdoor ontstane financiële tekort wordt gevonden in de precarioopbrengsten.

Handtekeningen,

De Blaricumse Partij                   CDA

 Liesbeth Boersen            Els Poolman Simons