betreffende:  Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, de PvdA en het CDA

Raad d.d.: 3 november 2010                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake de Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• gezien de financiële positie van de gemeente op vele terreinen in de jaren 2011, 2012 en 2013  forse, vaak pijnlijke bezuinigingen noodzakelijk zijn;

• dat die bezuinigingen niet in een keer opgelegd worden, maar 5% in 2011, 10% in 2012 en oplopend in 2013 tot 15%;
• dat in de vorige raadsperiode de tijdsbesteding van alle drie de toenmalige wethouders 60%  bedroeg;
• dat aan het begin van deze raadsperiode voor 2 van de 3 wethouders de tijdsbesteding is uitgebreid naar 75% en dat 1 van de wethouders nog altijd op 60% staat;
• dat er in deze raadsperiode eerder sprake is van een taakverlichting dan van een taakverzwaring ten opzichte van de vorige raadsperiode gezien het feit dat projecten ten einde lopen of al geëindigd zijn en dat het coalitieprogramma uitspreekt dat “er sprake zal zijn van een beleidsluwe periode”
• dat we van het bestuur van een gemeente mogen verwachten dat zij solidair zijn met hen die vanwege de slechte financiële tijden op de nullijn staan of er zelfs in inkomen op achteruitgaan;

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

Besluit:

punt I van het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:
I De programmabegroting 2011 en de meerjarenraming 2012 – 2014 vast te stellen met inbegrip van de volgende wijziging:
Voor de beide wethouders die nu nog een tijdsbesteding van 75% hebben, in 2011 een tijdsbesteding van 70% aan te houden, in 2012 65% en in 2013 60% waardoor alle drie de wethouders op termijn weer gelijk bezoldigd worden en op het niveau staan van de vorige raadsperiode.
De gelden die hierdoor worden bespaard worden toegevoegd aan het begrotingsoverschot.

Handtekening(en),

De Blaricumse Partij             PvdA                            CDA

 Liesbeth Boersen       Carin van den Berg         Els Poolman Simons


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid