betreffende:  Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht.

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 25 januari 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011;

kennisgenomen hebbende van de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht,

overwegende, dat:

  • Blaricums Belang in de vergadering van de raad op 4 november 2008 een motie heeft ingediend met als doelstelling de hooibergen in Blaricum te beschermen;
  • deze motie brede steun kreeg in de raad;
  • deze motie niet in stemming is gebracht als gevolg van een toezegging van de wethouder;
  • de wethouder in de vergadering van de raad van 27 oktober 2009 wederom een toezegging heeft gedaan;
  • bij dit bestemmingsplan een inventarisatie van de hooibergen als bijlage is gevoegd;
  • dat in het rondetafelgesprek van 11 februari jl duidelijk is geworden dat alleen het opnemen van panden in het bestemmingsplan de gewenste ultieme bescherming biedt;

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum  2009;

BESLUIT:

het voorliggende besluit te wijzigen door een nieuw lid toe te voegen met de volgende tekst:
“de waardevolle hooibergen, opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze nota, zullen worden beoordeeld op hun monumentale en/of cultuurhistorische waarden  en als monument of  beeldbepalend/beeldondersteunend pand worden aangewezen en als zodanig worden  opgenomen in het bestemmingsplan met bijbehorende regeling.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 januari 2011.

Handtekeningen,

DBP
Bea Kukupessy


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid