betreffende:  Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht.

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 25 januari 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011;

kennisgenomen hebbende van de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht.

overwegende, dat:

  • de NBP in de raadsvergadering van 23 juni 2009 door het indienen van een amendement er reeds voor heeft gepleit dat aan huis gebonden beroepen ook in bijgebouwen worden toegestaan;
  • dit in de praktijk reeds veelvuldig voorkomt;
  • er geen verschil in uitstraling of effect is of het aan huisgebonden beroep vanuit de woning of vanuit een bijgebouw, zoals garage, plaatsvindt;
  • in diezelfde raadsvergadering een door de coalitie en door de NBP ondersteunde motie is aangenomen, waarin het college wordt verzocht om een beleidsnotitie voor te bereiden inzake het gebruik van bijgebouwen in de gemeente Blaricum;
  • het gaat om duidelijk en te handhaven beleid,

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum  2009;

BESLUIT:

het voorliggende besluit te wijzigen door een nieuw lid toe te voegen met de volgende tekst:
“er wordt een genuanceerd en te handhaven beleid ontwikkeld aangaande het gebruik van de bijgebouwen.”

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 januari 2011.

Handtekeningen,

DBP
Bea Kukupessy


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid