betreffende:  Bestemmingsplan Angerechtsweg.

Voorgesteld door: HvB, DBP, VVD, D66 en CDA

Raad d.d.: 25 januari 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011;

kennisgenomen hebbende van het bestemmingsplan Angerechtsweg 12,

gehoord hebbende de discussie in het rtg van 11 januari 2011

overwegende dat:

  • aan de raad diverse malen een dakkapel is gepresenteerd die in overeenstemming  tussen de  aanvrager van het bouwplan en de cie ruimtelijke kwaliteit is tot stand gekomen.
  • het derhalve logisch is in dit specifieke geval hierbij aan te sluiten in het speciaal op dit perceel toegespitste bestemmingsplan;
  • de regelgeving in dit specifieke geval niet voorspellend is / niet een precedentwerking heeft t.o.v. de regelgeving die wordt gekozen voor het bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht dat in voorbereiding is,

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum  2009,

BESLUIT:

lid 2 van het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

2. het bestemmingsplan Angerechtsweg 12 bestaande uit de plantoelichting, planregels en plankaarten, d.d. oktober 2010 NL.IMRO 0376.B001.BPAngerweg12-1001 gewijzigd vast te stellen en de tekst van punt 4.2.1, lid i als volgt te wijzigen:

i. in afwijking van het bepaalde onder d mag de maximale goothoogte van hoofdgebouwen worden overschreden door dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw, mits:
1. de afstand van een dakkapel tot de dakvoet, de nok en de zijkanten van het dakvlak ten minste 0,5 m bedraagt;
2. de bouwhoogte van de dakkapel, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, ten hoogste 1.0 meter bedraagt;
3. de breedte van dakkapellen aan de achterkant van het hoofdgebouw ten hoogste  50% van het dakvlak bedraagt;
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 25 januari 2011.

Handtekeningen,

HvB                        DBP                         VVD                          D66                      CDA
Carien Bölger      Bea Kukupessy      Ralf van Vegten     Mieke Bakker     Els Poolman Vos