betreffende: Sportpark Oostermeent

Voorgesteld door: DBP, CDA, PvdA

Raad d.d.: 5 juli 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 5 juli 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 24 mei 2011 nr. 2011-39, Sportpark Oostermeent;

overwegende, dat:

 • de raad op 24 maart 2009 akkoord is gegaan met een herinrichtingsplan van het sportpark Oostermeent;
 • dit plan in samenspraak met de sportverenigingen tot stand is gekomen;
 • de raad voor de uitvoering van dit plan € 3.2 miljoen beschikbaar heeft gesteld;
 • voor de aanleg van een kunstgrasveld en voor de uitvoering van groot-onderhoud hoofdveld inmiddels € 800.000 reeds is uitgegeven;
 • voor de uitvoering van het oorspronkelijke totaalplan dus nog € 3.2 - € 0.8 = € 2.4 nodig is;
 • woningbouw een kostendrager van dit totaalplan was;
 • er ten behoeve van dit totaalplan meerdere  woningbouwvarianten onderzocht zijn;
 • gebleken is dat de locatie van veld 1 van BVV een geschikte plek is voor woningbouw in Blaricum dorp en er nog weinig plekken in Blaricum dorp zijn om te bouwen;
 • een van de varianten (35 rijwoningen in de prijsklasse tussen de € 225.000 en de € 275.000 ) een residuele grondwaarde opleverde van € 1.575.000 (zoals in raadsvoorstel 24 maart 2009 is verwoord);
 • er bij de uitvoering van het oorspronkelijke totaalplan van het sportpark samen met de 35 rijwoningen dus nog € 2.4  -  € 1.575.000  =  € 825.000 nodig is;
 • de wethouder “voor de vuist weg maar wel ergens op gebaseerd” inschat dat met het thans voorliggende voorstel voor het oplossen van de knelpunten in het sportpark € 500.000 gemoeid zal zijn;
 • het verschil in kosten tussen het oorspronkelijke totaalplan en het huidige voorstel waarbij alleen de huidige knelpunten worden aangepakt € 825.000 - € 500.000 = € 325.000 is;
 • het mogelijk moet zijn het oorspronkelijke totaalplan te versoberen, dan wel dat er aanbestedingsvoordeel moet zijn te behalen, waardoor het verschil in kosten nog kleiner wordt,
 • er recent geen gesprekken hebben plaatsgevonden met woningcorporaties voor mogelijke kleinschalige woningbouw;
 • we nu op basis van een notitie met te weinig concrete gegevens  een belangrijke beslissing moeten nemen voor de toekomst van Blaricum

 


gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum  2009;

besluit:

het door het college voorgestelde besluit te vervangen door:

 1. Zowel het totaalplan “Herontwikkeling sportpark Oostermeent” (vastgesteld door de raad op 24 maart 2009 onder nummer 2009-13) met diverse mogelijkheden wat betreft woningbouw als de huidige oplossingsrichtingen voor het sportpark raadsvoorstel 2011-39 verder uit te werken;
 2. Aan de hand van bovengenoemde uitwerkingen zal het college nog dit jaar een definitief voorstel aan de raad voorleggen waarin wordt opgenomen:
  - een dekkingsvoorstel
  - een keuze ten aanzien van beheer en onderhoud
  - een keuze ten aanzien van de ontsluiting van de Bouwvenen en het sportpark;
 3. In te stemmen met activering van het eerder verleende krediet voor de aanleg van de voetbalvelden c.a. voor een periode van 15 jaar, tegen een rente van 5% en op basis van annuïteit (jaarlast
  € 79.588);
 4. Voor eventueel kort nader onderzoek en/of actualisatie van beschikbare gegevens aangaande het sportpark een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van het overschot op de eerder voor de ontwikkeling van het sportpark beschikbaar gestelde kredieten.

Naam en handtekening indiener(s)


DBP                                CDA                                                   PvdA


Liesbeth Boersen      de Jong Els Poolman Simons      Vos Carin van den Berg