betreffende:  Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) en peuterspeelzalen (subsidie)beleid

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 juli 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 5 juli 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 7 juni 2011 nr. 2011-40, Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) en peuterspeelzalen (subsidie)beleid;

overwegende, dat:

  • peuterspeelgroep “het Molenwiekje” sinds 1987 een functie vervult in de Bijvanck,
  • deze peuterspeelgroep jarenlang naar volle tevredenheid in een behoefte voorziet,
  • het Molenwiekje heeft aangegeven over 3 jaar als de huidige hoofdleidster de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt te gaan sluiten,
  • ’t Molenwiekje heeft aangegeven de activiteiten te zullen afbouwen door het aantal dagdelen waarop peuters worden opgevangen in verloop van deze 3 jaar steeds te verminderen,
  • het Molenwiekje aangeeft didactisch en pedagogisch gezien meer kwaliteit te kunnen leveren bij 9 dan bij minder kinderen per dagdeel,
  • een peuterspeelgroep met minder dan 9 kinderen economisch gezien niet rendabel is,
  • bij minder dan 9 kinderen de assistent-leidster ontslagen moet worden,
  • het ROC heeft aangegeven dat bij minder dan 9 kinderen er geen sprake meer is van een groep zodat er dan geen stagiaires meer geplaatst kunnen worden,

 
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2009;

besluit:

de volgende wijziging aan te brengen in het voorliggende besluit:
Punt II van het besluit aan te vullen met de toevoeging in de verordening aan artikel 8:
Muv het Molenwiekje die tot de opheffingsdatum in 2014 uitgezonderd wordt van de bepalingen in artikelen 2 en 3, zodat 9 kinderen per groep op de huidige locatie kunnen blijven worden opgevangen.

Naam en handtekening indiener(s)

DBP     
Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid