betreffende:  Bestuursopdracht BEL-zwembad

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 27 september 2011

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 27 september 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad Bestuursopdracht BEL-zwembad d.d, 22 augustus 2011 nr. 2011-,;

overwegende, dat:

  • de raad van Blaricum in november 2010 een amendement heeft aangenomen waarin is besloten dat in het haalbaarheidsonderzoek naar een BEL zwembad mogelijkheden voor renovatie en/of nieuwbouw van De  Biezem en de kosten daarvan dienen te worden meegenomen;
  • in de bestuursopdracht betreffende de realisatie van een BEL zwembad (maart 2011) de zin is opgenomen: “Het onderzoek is dus niet gericht op het nagaan van de mogelijkheden om De Biezem voort te zetten. De Biezem voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen”;
  • de wethouder in de raadsvergadering van 22 maart 2011 (Bestuursopdracht BEL-zwembad) op vragen van raadsleden antwoordde: ” De renovatie van de Biezem is aan de orde in de volgende fase. Een van de uit te werken scenario’s is een zwembad op de plek waar nu De Biezem staat”.  (zie raadsnotulen);
  • elders in diezelfde notulen de woorden van de wethouder als volgt worden weergegeven: “Hij kan zich voorstellen dat in fase 2 op de plek van de huidige Biezem 2 varianten worden doorgerekend: de variant renovatie en de variant nieuwbouw. Beide varianten moeten dan cijfermatig inzichtelijk worden gemaakt”;
  • tijdens de RTG van 6 september 2011 de wethouder niet duidelijk kon maken of  renovatie van de huidige Biezem (al dan niet in afgeslankte vorm) in fase 2 tot de onderzoeksopties behoort;
  • door deze tegenstrijdigheden het thans onduidelijk is of renovatie een van de opties is in het haalbaarheidsonderzoek;
  • het bij een raadsbesluit essentieel is dat helder verwoord is waartoe de raad besluit,


besluit:


het bij het raadsvoorstel gevoegde besluit als volgt te wijzigen:
“om over te gaan tot de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek oftewel fase 2 van de bestuursopdracht met dien verstande dat de varianten:
- renovatie van de huidige Biezem (eventueel in afgeslankte vorm) en
- nieuwbouw
onderzocht zullen worden.


De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid