betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

  • Blaricum, Eemnes en Laren gezamenlijk een onderzoek hebben ingesteld naar de mogelijkheden voor het stichten van een BEL zwembad;
  • in de voorliggende kadernota in hoofdstuk 6 “Cultuur en recreatie” het BEL zwembad slechts als een PM post is opgenomen, waardoor dus geen financiële ruimte gecreëerd wordt;
  • er alleen een positief besluit genomen kan worden over een BELzwembad als de gemeenten bereid zijn de nodige financiën daarvoor beschikbaar te stellen;
  • de kans op een BEL zwembad groter is als er in de kadernota 2013 reeds een financiële impuls voor een zwembad gegeven wordt;
  • er in paragraaf 5 “Financieel kader 2013” sprake is van  resterende financiële ruimte onder het kopje nieuwe ontwikkelingen vooral ontstaan door het opnemen van te ontvangen precariorechten ad € 160.000.

Besluit:

het besluit aan te vullen met het volgende punt:

  • In de kadernota 2013 €  100.000 voor een BELzwembad op te nemen. Dekking kan geschieden uit de financiële ruimte onder het kopje “nieuwe ontwikkelingen” ontstaan door het opnemen van te ontvangen precario.

De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid