betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

  • Laren voornemens was per 1 januari 2013 de Biezem te sluiten;
  • de besluitvorming omtrent de realisatie van een nieuw zwembad vertraging heeft opgelopen;
  • zich recent in Laren een meerheid van de raad voorstander lijkt van het minimaal een half jaar langer openhouden van de Biezem omdat het belangrijk is het zwembadloze tijdperk zo kort mogelijk te houden;
  • het langer openhouden van de Biezem Laren geld zal kosten;
  • het reëel is dat Blaricum en Eemnes een deel van die kosten voor hun rekening nemen;
  • de Larense, Eemnesser en Blaricumse bezoekers zich verhouden als 3:2:1;

Besluit:

het besluit aan te vullen met het volgende punt:

  • Een bedrag van € 35.000 aan Laren beschikbaar te stellen ten behoeve van de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van de Biezem tot einde zomervakantie 2013 onder de voorwaarde dat ook Eemnes een evenredige financiële bijdrage aan de hand van de historische Eemnesser bezoekers levert. De dekking kan geschieden uit de financiële ruimte* onder het kopje “Nieuwe ontwikkelingen” ontstaan door het opnemen in de kadernota van te ontvangen precariorechten ad €  160.000.

De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid