betreffende: Kadernota Blaricum 2013

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 22 mei 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 22 mei 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kadernota Blaricum 2013 d.d. 17 april 2012 nr. 2012-23,

Overwegende dat:

  • onze jeugd in het dagelijks leven weinig met cultuur in aanraking komt;
  • het juist van belang is dat kinderen cultuur opsnuiven omdat zij daarvan hun hele leven profijt hebben;
  • de kinderen van nu de bezoekers van de toekomst zijn;
  • het Singer museum/concertzaal speciaal  culturele activiteiten ontwikkeld heeft die op kinderen toegesneden zijn;
  • tot op heden wel kinderen van Larense scholen van deze mogelijkheid gebruik maken, de Blaricumse scholen echter niet;
  • na contact te hebben gehad met Singer  gebleken is dat zij enthousiast zijn om ook de kinderen van de Blaricumse scholen te ontvangen;
  • de scholen echter geen budget hebben om van deze culturele mogelijkheden gebruik te maken;

Besluit:

het besluit aan te vullen met het volgende punt:

  • een budget van jaarlijks € 5.000 te reserveren om de ongeveer 350 kinderen uit groep 7 en 8 van de in Blaricum gevestigde scholen de gelegenheid te geven gebruik te maken van de door Singer speciaal voor kinderen ontwikkelde culturele activiteiten.
    De financiële dekking kan geschieden uit de financiële ruimte onder het kopje “Nieuwe ontwikkelingen” ontstaan door het opnemen in de kadernota van te ontvangen precario € 160.000. Het eventueel ongebruikte deel van het budget vloeit aan het eind van het jaar terug naar de algemene middelen.

De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid