betreffende: Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 25 juni 2012

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 juni 2012;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht nr.2012-25;

Overwegende dat

  • Er in het vigerende bestemmingsplan Kom 1ste  herziening, vastgesteld in de raadsvergadering van 19 oktober 2000, voor Burg. Heerschopweg 4 (de Meelmuis) de bestemming “Wonen en de-tailhandel” is opgenomen;
  • Burgemeester en wethouders in het thans voorliggende voorstel voorstellen het begrip “detail-handel” in te perken tot “detailhandel in diervoeding, tuinartikelen en zaden”;
  • Bij brief van 17 juni 2012 de eigenaren van Burg. Heerschopweg 4 aangeven de oorspronkelijke bestemming te weten “wonen” met aanduiding detailhandel ook in het nieuwe bestemmingsplan KOM beschermd dorpsgezicht opgenomen wensen te zien;
  • Bij een beperking van het begrip “detailhandel” tot “detailhandel in diervoeding, tuinartikelen en zaden” sprake is van het aantasten van de rechten van de betreffende eigenaren;

Besluit:
 
punt 1 van het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

  1. Het bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht, bestaande uit de plantoelichting, planregels en plankaarten zoals opgenomen in het bestemmingsplan Kom beschermd dorpsgezicht, nummer NL.IMRO.0376.B007BPKomBeschDorp-1201 d.d. 14 maart 2012, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig hetgeen is verwoord in het voorstel van burgemeester en wethouders en in de bij dit besluit behorende en de daarvan deeluitmakende Nota van Zienswijzen d.d. 10 mei 2012, inclusief de memo van 7 juni 2012 en de aanvullende memo van 12 juni 2012 met dien verstande dat aan het pand Burg. Heerschopweg 4 de bestemming "Wonen" met de aanduiding detailhandel toegestaan (dh) gegeven wordt;

De Blaricumse Partij

Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid