betreffende: Modernisering minimumbeleid

Ingediend door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Modernisering minimabeleid;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2009.

Overwegende dat:

Inzake minimumbeleid:

  • Gehoord hebbende de discussie in de raad over het minimumbeleid de inkomensgrens langdu-righeidstoeslag te verhogen op 110% van de bijstandsnorm, alsmede het verhogen van de ge-meentelijke premiebijdrage CMZ;
  • Alsmede het advies van de cliëntenraad om dit te verhogen.

Draagt het College op om aan het besluit toe te voegen:

5.a Inkomensgrens langdurigheidstoeslag te verhogen op 110% van de bijstandsgrens.

5.b Het verhogen van de gemeentelijke premiebijdrage CMZ.

en gaat over tot de orde van de dag,

DBP

Bea Kukupessy-Rokebrand


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid