betreffende: Modernisering minimabeleid

Voorgesteld door: D66, VVD, CDA, DBP, HvB

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Modernisering minimabeleid, nr. 2013-58;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

Overwegende dat:

  • de omstandigheden voor de minima niet gunstig zijn en ongunstiger worden;
  • het steeds moeilijker wordt voor deze bevolkingsgroep om in het dagelijks leven rond te komen;
  • voor deze bevolkingsgroep geldt dat elke euro telt;
  • de cliëntenraad sociale zaken HBEL zich heeft uitgesproken voor verruiming van de inkomens-grens van de langdurigheidstoeslag en een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de col-lectieve ziektekostenverzekering minima.

BESLUIT :

Het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:

  1. Instemmen met de voorstellen (1 t/m 11) inclusief de opties A en B, zoals beschreven in de nota “modernisering minimabeleid”, waarbij de inzet is om A te verstrekken op aanvraag en in-dicatie SOZA-HBel en B integraal onderdeel te maken van het voorliggende minimabeleid;
  2. De rijksmiddelen voor intensivering armoedebeleid (regeerakkoord Rutte/Asscher) in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking van deze voorstellen 1 t/m11, inclusief de opties A en B, en ter verdere dekking van de voorstellen1 t/m 11, inclusief de opties A en B, de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat 2014 en volgende jaren mee te ne-men in de kadernota 2015 en meerjarenbegroting;
  3. Kennisnemen van het advies van de cliëntenraad Sociale Zaken;
  4. Kennisnemen van het rapport Minima Effect Rapportage van het Nibud

D66                  VVD                     CDA                    DBP                        HvB

Mieke Bakker   Ralf van Vegten   Peter de Graaf   Liesbeth Boersen    Carien Bölger


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid