betreffende: Kostendekkendheid begraafplaats Blaricum

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kostendekkendheid begraafplaats Blaricum, nr. 2013-56;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

Overwegende dat:

  • de gemeenteraad van Blaricum onlangs heeft besloten dat alleen Blaricummers en mensen die lang in Blaricum gewoond hebben op de Woensberg begraven mogen worden;
  • de Blaricumse Partij een dergelijk beleid afwijst, maar een democratisch genomen besluit moet ac-cepteren;
  • diezelfde gemeenteraad ook een hardheidsclausule heeft opgenomen waardoor B&W in uitzonde-ringsgevallen mogen afwijken van dit beleid;
  • bij navraag is gebleken dat B&W slechts uiterst sporadisch gebruik maakt van die hardheidsclausule;
  • de wethouder in de RTG heeft gezegd een dergelijk streng beleid verschrikkelijk te vinden, maar dat de raad dat nu eenmaal van haar verlangt;
  • mensen weliswaar in Huizen woonachtig zijn maar dichter bij de Woensberg wonen dan de meeste  Blaricummers,

BESLUIT:

De tekst bij het eerste bolletje van het besluit als volgt te wijzigen:

  • het restrictieve beleid te handhaven met dien verstande dat het college soepeler omgaat met een beroep op de hardheidsclausule  en deze dus ruimhartiger toepast  dan tot op heden gebruikelijk was.

DBP

Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid