betreffende: Kostendekkendheid begraafplaats Blaricum

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Kostendekkendheid begraafplaats Blaricum, nr. 2013-56;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

Overwegende dat:

  • de gemeenteraad van Blaricum onlangs heeft besloten dat alleen Blaricummers en mensen die lang in Blaricum gewoond hebben op de Woensberg begraven mogen worden;
  • de Blaricumse Partij een dergelijk beleid afwijst, maar een democratisch genomen besluit moet ac-cepteren;
  • diezelfde gemeenteraad ook een hardheidsclausule heeft opgenomen waardoor B&W in uitzonde-ringsgevallen mogen afwijken van dit beleid;
  • bij navraag is gebleken dat B&W slechts uiterst sporadisch gebruik maakt van die hardheidsclausule;
  • de wethouder in de RTG heeft gezegd een dergelijk streng beleid verschrikkelijk te vinden, maar dat de raad dat nu eenmaal van haar verlangt;
  • mensen weliswaar in Huizen woonachtig zijn maar dichter bij de Woensberg wonen dan de meeste¬† Blaricummers,

BESLUIT:

De tekst bij het eerste bolletje van het besluit als volgt te wijzigen:

  • het restrictieve beleid te handhaven met dien verstande dat het college soepeler omgaat met een beroep op de hardheidsclausule¬† en deze dus ruimhartiger toepast¬† dan tot op heden gebruikelijk was.

DBP

Liesbeth Boersen