betreffende: Vaststellen DO reconstructie Eemnesserweg-Blaricummertollaan

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 10 december 2013

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 10 december 2013;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende Vaststellen DO reconstructie Eemnesserweg-Blarcummertollaan, nr. 2013-55;

gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013

Overwegende dat:

 • de Eemnesserweg een belangrijke ontsluitingsweg is;
 • bij het aanbrengen van veranderingen aan die weg het dus de belangen van alle Blaricummers betreft;
 • hoewel de planvorming in samenspraak met een klankbordgroep tot stand is gekomen daaruit niet bij voorbaat geconcludeerd mag worden dat er draagvlak voor deze plannen onder de Blaricumse bevolking  bestaat. De klankbordgroep is namelijk geen afspiegeling van onze bevolking maar bestaat voornamelijk uit aanwonenden van de Eemnesserweg;
 • de Historische Kring Blaricum zich tegen de voorgestelde plannen heeft uitgesproken;
 • de voorgestelde veranderingen van majeure aard zijn namelijk:
  a. het om en om wegnemen van de jonge beuken op het eerste deel van de Eemnesserweg. Dit planonderdeel is opmerkelijk omdat destijds (1999) de aanwonenden verlangden dat de beuken op de historische afstandsmaat “de Rijnlandse Roede” (3.76 m) geplant werden (vastgelegd in het convenant tussen bewoners en gemeente) en het dus nooit de intentie was de bomenrij te “dunnen”;
  b. de maximumsnelheid terugbrengen van 50 naar 30 km per uur;
  c. het aanbrengen van 10 verkeersdrempels afgestemd op een 30 km weg;
  d. het aanbrengen van opsluitbanden aan de zijkant van de weg met een hoogte van 10 cm waardoor tegemoetkomende auto’s elkaar vrijwel niet meer kunnen passeren. Om het langs elkaar heen rijden toch enigszins mogelijk te maken worden er 10 insteekhavens aangelegd waar auto’s  even kunnen wachten als er sprake is van tegenliggers;
  e. het regenwater wordt in de bodem geïnfiltreerd, dus niet langer via putten naar de riolering afgevoerd;
  f. de historische bolle weg wordt vervangen door een holle weg;
 • dit project 1,5 miljoen euro zal gaan kosten hetgeen neerkomt op een kapitaallast van minimaal € 100.000 per jaar gedurende  25 jaar;
 • gezien de nu reeds voorziene toekomstige grote financiële tekorten van de gemeente Blaricum te weten             € 600.000 in 2015 en een soortgelijk bedrag in 2016 de uitvoering van dit project er onherroepelijk toe zal leiden dat de OZB omhoog gaat. Alleen al om dit project, de Eemnesserweg, te financieren zal de OZB met een kleine 3% stijgen;
 • er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden en onze inwoners dus toch al naar de stembus gaan,

BESLUIT :

Het voorliggende voorstel aan te houden en er pas een besluit over te nemen nadat er een adviserend, raadplegend referendum onder de Blaricumse bevolking is gehouden. Dit referendum kan gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 plaatsvinden.

DBP

Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid