betreffende:  Bestuursopdracht BEL-zwembad

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 27 september 2011

 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 27 september 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad Bestuursopdracht BEL-zwembad d.d, 22 augustus 2011 nr. 2011-,;

overwegende, dat:

 • de raad van Blaricum in november 2010 een amendement heeft aangenomen waarin is besloten dat in het haalbaarheidsonderzoek naar een BEL zwembad mogelijkheden voor renovatie en/of nieuwbouw van De  Biezem en de kosten daarvan dienen te worden meegenomen;

betreffende:  Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) en peuterspeelzalen (subsidie)beleid

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 juli 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 5 juli 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 7 juni 2011 nr. 2011-40, Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) en peuterspeelzalen (subsidie)beleid;

overwegende, dat:

 • peuterspeelgroep “het Molenwiekje” sinds 1987 een functie vervult in de Bijvanck,
 • deze peuterspeelgroep jarenlang naar volle tevredenheid in een behoefte voorziet,
 • het Molenwiekje heeft aangegeven over 3 jaar als de huidige hoofdleidster de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt te gaan sluiten,

betreffende:  Bestemmingsplan Angerechtsweg.

Voorgesteld door: HvB, DBP, VVD, D66 en CDA

Raad d.d.: 25 januari 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011;

kennisgenomen hebbende van het bestemmingsplan Angerechtsweg 12,

gehoord hebbende de discussie in het rtg van 11 januari 2011

overwegende dat:

 • aan de raad diverse malen een dakkapel is gepresenteerd die in overeenstemming  tussen de  aanvrager van het bouwplan en de cie ruimtelijke kwaliteit is tot stand gekomen.
 • het derhalve logisch is in dit specifieke geval hierbij aan te sluiten in het speciaal op dit perceel toegespitste bestemmingsplan;
 • de regelgeving in dit specifieke geval niet voorspellend is / niet een precedentwerking heeft t.o.v. de regelgeving die wordt gekozen voor het bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht dat in voorbereiding is,

betreffende: Sportpark Oostermeent

Voorgesteld door: DBP, CDA, PvdA

Raad d.d.: 5 juli 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 5 juli 2011;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 24 mei 2011 nr. 2011-39, Sportpark Oostermeent;

overwegende, dat:

 • de raad op 24 maart 2009 akkoord is gegaan met een herinrichtingsplan van het sportpark Oostermeent;
 • dit plan in samenspraak met de sportverenigingen tot stand is gekomen;
 • de raad voor de uitvoering van dit plan € 3.2 miljoen beschikbaar heeft gesteld;

betreffende:  Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht.

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 25 januari 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011;

kennisgenomen hebbende van de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht.

overwegende, dat:

 • de NBP in de raadsvergadering van 23 juni 2009 door het indienen van een amendement er reeds voor heeft gepleit dat aan huis gebonden beroepen ook in bijgebouwen worden toegestaan;
 • dit in de praktijk reeds veelvuldig voorkomt;

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'