betreffende:  Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht.

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 25 januari 2011                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 25 januari 2011;

kennisgenomen hebbende van de Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan KOM Beschermd Dorpsgezicht,

overwegende, dat:

  • Blaricums Belang in de vergadering van de raad op 4 november 2008 een motie heeft ingediend met als doelstelling de hooibergen in Blaricum te beschermen;
  • deze motie brede steun kreeg in de raad;

betreffende:  Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, de PvdA en het CDA

Raad d.d.: 3 november 2010                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake de Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• gezien de financiële positie van de gemeente op vele terreinen in de jaren 2011, 2012 en 2013  forse, vaak pijnlijke bezuinigingen noodzakelijk zijn;

betreffende:  Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, CDA, PvdA

Raad d.d.: 3 november 2010

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake de Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• de financiële positie van Blaricum ons dwingt breed en fors te bezuinigen;

betreffende:  Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014

Voorgesteld door: de Blaricumse Partij, CDA

Raad d.d.: 3 november 2010                 

De raad van de gemeente Blaricum in vergadering bijeen op 3 november 2010;

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad d.d. 14 september 2010 nr. 2010-70
inzake de Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014;

gehoord hebbende de discussies in de rondetafelgesprekken en in en met de raad over dit onderwerp;

overwegende dat:

• in de raad van mei 2006 besloten is 2 egalisatiereserves in te stellen, te weten:
“tariefegalisatie saldiereserve Afvalstoffenheffing” en “tariefegalisatie saldiereserve Riolering”;

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'