MOTIE VREEMD AAN DE ORDE nummer: ARHI-procedure

betreffende: Reactie Blaricum op ARHI-procedure

Voorgesteld door: HvB, DBP, CDA en DAB

Raad d.d.: 28 maart 2017

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 28 maart 2017

Kennis genomen hebbend van:

Het voornemen van de provincie om het aantal gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek te reduceren tot maximaal 3.

betreffende: Jongerenhuisvesting

Voorgesteld door: DBP + PvdA

Raad d.d.: 18 februari 2014

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 18 februari 2014:

overwegende dat:

  • onlangs de pasgebouwde jongerenwoningen aan de Vitusweg aan niet-jongeren zijn toegewezen);
  • de wethouder op onze vragen hierover antwoordde dat bij de bouw van de woningen inderdaad is afgesproken dat ze voor de doelgroep ‘starters’ zijn gebouwd, maar dat inmiddels de wetgeving is veranderd. In het vernieuwde woonruimteverdeelsysteem is afgesproken dat er bij de eerste verhuur nog afspraken gemaakt mogen worden, maar dat bij doorverhuur de gewone regels gelden d.w.z. de woningen gaan naar de kandidaat met de hoogste zoekwaarde;

betreffende: Zwembad

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 18 februari 2014

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 18 februari 2014:

overwegende dat:

  • de raad van Blaricum 11 juni 2013 besloten heeft gezamenlijk met Laren en Eemnes een BEL zwembad te realiseren;
  • de raad van Blaricum besloten heeft tot een jaarlijkse bijdrage van maximaal 1/6 deel van € 400.000 (zijnde de geprognosticeerde totale jaarlijkse exploitatiekosten);

betreffende: Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 november 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 5 november 2013:

kennisgenomen hebbende van het voorstel Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017, nr 2013-47

gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013;

overwegende dat:

  • Blaricum vanaf 2015 volgens het meerjarenperspectief met grote financiële tekorten zal kampen (€ 600.000);
  • bezuinigen via de kaasschaafmethode niet langer soulaas biedt;

Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid