Betreffende: Heggen en hagenbeleid

Voorgesteld door: De Blaricumse Partij

Raad d.d.: 13 november 2012

Overwegende dat,

 • Blaricum een prachtig dorp is waarin het cultureel-historische karakter voor een belangrijk deel bewaard is gebleven en waarvoor velen, zowel organisaties als particulieren, zich er voor inzetten dit ook voor te toekomst zo te houden,
 • Tientallen panden vooral gelegen in Beschermd dorpsgezicht als Rijksmonument zijn aangewezen,
 • Naast de Rijksmonumenten onlangs ook de lijst van gemeentelijke monumenten is uitgebreid,
 • De procedure tot het aanwijzen van beeldbepalende en beeldondersteunende panden inmiddels is afgerond,
 • Het cultureel-historische karakter van ons dorp vooral bepaald wordt door boerderijen gelegen in Beschermd dorpsgezicht die al dan niet in bedrijf zijn,
 • Historisch gezien de boerderijen omgeven waren door lage heggen waardoor ze vanaf de openbare weg voor iedere voorbijganger zichtbaar waren,
 • Deze panden  thans veelal aan het zicht worden onttrokken doordat nieuwe eigenaren (geen boeren zijnde), nadat ze het pand gerestaureerd / nagebouwd hebben, een hoge heg 'optrekken', recent nog Langeweg 19 (voormalige boerderij Co de Jong) en Angerechtsweg 12 (voormalige boerderij Gijs Calis),
 • Uit ervaring is gebleken dat vooraf gemaakte afspraken met de gemeente over de hoogte van de heg door de nieuwe eigenaar van de boerderij niet worden nagekomen,
 • Er in de welstandsnota regels specifiek voor het Beschermd dorpsgezicht opgenomen kunnen worden,
 • Er middels de APV geboden en verboden gesteld kunnen worden,
 • Buurgemeente  Bussum een actief heggenbeleid voert,

Verzoekt het college:

 • om zich in te spannen om naar mogelijkheden te zoeken bv. d.m.v. het opnemen van regels in de Welstandsnota en/of het opnemen van verboden in de APV om met name in Beschermd dorpsgezicht hagen gesitueerd langs de openbare weg niet hoger dan maximaal 1,20 meter toe te staan.

En gaat over tot de orde van de dag.

De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid