Betreffende: Prestatieafspraken met de woningcorporaties

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 21 mei 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 21 mei 2013:

Overwegende dat:

 • er in de “Strategische visie Blaricum 2030” 6 doelstellingen zijn opgenomen;
 • een van die doelstellingen luidt: “Streven naar evenwichtige bevolkingsopbouw” (blz. 21);
 • in de conceptprestatieafspraken met de corporaties op blz. 6 als belangrijke doelstelling is geformuleerd:  “ Om meer balans te brengen in de Blaricumse bevolkingssamenstelling heeft de gemeente behoefte aan “ …… ;
 • deze doelstelling alleen bereikt kan worden als er woningen voor  alle lagen van de bevolking  beschikbaar zijn;
 • er in Blaricum relatief weinig woningen zijn die in de categorie betaalbaar vallen (behorende tot de zogenaamde kernvoorraad);
 • het thans gehanteerde getal van 1000 benodigde betaalbare woningen in Blaricum gebaseerd is op het woonbehoefte-onderzoek uit 2008;
 • er sinds 2008 vooral door de huidige recessie veel veranderingen op de woningmarkt zijn opgetreden;
 • gezien deze langdurige  crisis er een grotere behoefte is aan betaalbare woningen dan voor de recessie;
 • ervan uitgaande dat Blaricum op dit moment ongeveer  4000 woningen telt verdeeld over Oude Dorp en Bijvanck;
 • er thans van die 4000 woningen 1043 als betaalbaar mogen worden aangemerkt (=25%) en daardoor geschikt voor een bewoner met een wat kleinere beurs;
 • na voltooiing van de Blaricummermeent Blaricum ongeveer  5000 woningen zal tellen;
 • om de bevolkingssamenstelling niet onevenwichtiger te maken ten opzichte van de actuele situatie er dus 25% van 5000 is 1250 woningen benodigd zijn in de categorie betaalbaar,

Verzoekt het college met klem opnieuw met de corporaties in overleg te treden  gezien de woningaanwas in de Blaricummermeent en gelet op de veranderde woningmarkt veroorzaakt door  de recessie om de  ondergrens van 1000 betaalbare woningen op te trekken naar 1250 betaalbare woningen

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en handtekening indiener(s):

DBP

Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid