betreffende: Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 november 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 5 november 2013:

kennisgenomen hebbende van het voorstel Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017, nr 2013-47

gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013;

overwegende dat:

  • de doorberekende kosten aan de burger voor het ophalen van huisvuil is gebaseerd op een raming van de GAD;
  • de uiteindelijke afrekening GAD ieder jaar lager uitvalt dan de GAD raming, zodat iedere gemeente ieder jaar geld terugkrijgt;
  • de burger dus teveel heeft betaald;
  • het teveel betaalde door de gemeente in reserve wordt gehouden in de “egalisatiereserve afvalstoffenheffing” om toekomstige tegenvallers op dit gebied op te vangen;
  • de accountant bij de behandeling van de jaarrekening 2012 dit jaar heeft aangegeven van mening te zijn dat de huidige stand van deze reserve erg hoog is;
  • dat onlangs de Rekenkamer ons heeft geadviseerd eens kritisch te kijken naar deze reserve omdat ook zij meenden dat deze erg hoog is;
  • er onlangs een nieuwe aanbesteding heeft plaats gehad die aanmerkelijk gunstiger is uitgevallen dan de huidige waardoor de kosten voor de verwerking van het restafval in de nabije toekomst zullen dalen;
  • DBP al bij de behandeling van de Rekening 2012 heeft aangedrongen op geldteruggave,


verzoekt het college op de gemeentelijke aanslag 2014 per huishouden een teruggave van
€ 25,-  afvalstoffenheffing op te nemen, ten laste van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en handtekening indiener(s):

DBP
Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid