betreffende: Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 5 november 2013

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 5 november 2013:

kennisgenomen hebbende van het voorstel Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017, nr 2013-47

gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2013;

overwegende dat:

  • het de kerntaak is van de corporaties minder draagkrachtigen te huisvesten;
  • er in Blaricum niet al te veel sociale woningen zijn waardoor starters en minder draagkrachtigen moeilijk een woning kunnen vinden;
  • in de bestaande sociale woningen vaak scheefwoners wonen;
  • juist op het moment van het vertrek van de scheefwoners, dus bij het vrijkomen van de woning, de corporaties juist de mogelijkheid hebben de woning aan de doelgroep aan te bieden;
  • het te koop dan wel voor commerciële huur aanbieden van leeggekomen sociale woningen een gewoonte bij de corporaties zou kunnen worden;
  • hierdoor in Blaricum de starters en minder draagkrachtigen nog moeizamer een woonplek kunnen vinden;
  • op die manier een nog schevere bevolkingsopbouw ontstaat,

verzoekt het college met klem een uiterste krachtsinspanning te doen om een einde te maken aan de verkoop dan wel commerciële verhuur van bestaande sociale woningen in ons dorp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en handtekening indiener(s):

DBP
Liesbeth Boersen


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid