betreffende: Zwembad

Voorgesteld door: DBP

Raad d.d.: 18 februari 2014

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 18 februari 2014:

overwegende dat:

 • de raad van Blaricum 11 juni 2013 besloten heeft gezamenlijk met Laren en Eemnes een BEL zwembad te realiseren;
 • de raad van Blaricum besloten heeft tot een jaarlijkse bijdrage van maximaal 1/6 deel van € 400.000 (zijnde de geprognosticeerde totale jaarlijkse exploitatiekosten);
 • de raad in de begroting 2014 daarvoor reeds de benodigde financiën heeft opgenomen;
 • Laren voordat dit besluit tot de bouw van een gezamenlijk Belzwembad genomen was voornemens was  de Biezem medio 2013 definitief te sluiten;
 • Laren hiervan heeft afgezien omdat een lange zwembadloze periode negatieve financiële gevolgen voor de exploitatie van het nieuwe BEL zwembad heeft (zwemmers zouden blijvend naar een ander zwembad kunnen uitwijken);
 • Laren daarom ook voor een opzet gekozen heeft waarbij er sprake is van een korte zwembadloze periode( 3 maanden);
 • hieruit de conclusie getrokken kan worden dat er een directe relatie is tussen het openhouden van de oude Biezem en de exploitatie van het nieuwe gezamenlijk BELzwembad;
 • het daarom redelijk is dat de gemeenten die dat BELzwembad voorstaan vanaf 2014 een financiële bijdrage  leveren;
 • Laren in een onlangs gehouden bijeenkomst voor raadsleden uit de 3 gemeenten heeft uiteengezet dat september 2014 met de bouw begonnen kan worden en dat het nieuwe bad september 2015 zijn deuren zal openen,

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum  2013;

draagt het college op:

de in de begroting 2014 opgenomen financiële middelen ten behoeve van de financiering van 1/6 deel van de jaarlijkse exploitatie van het BELzwembad vanaf januari 2014 aan Laren beschikbaar te stellen onder de volgende 3 voorwaarden:

 1. Er dient in september 2014 daadwerkelijk een aanvang met de bouw van het nieuwe bad gemaakt te zijn
 2. de raad dient tijdig kennis te kunnen nemen van de voorgenomen uitgaven.

en gaat over tot de orde van de dag

DBP
Liesbeth Boersen