betreffende: Jongerenhuisvesting

Voorgesteld door: DBP + PvdA

Raad d.d.: 18 februari 2014

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 18 februari 2014:

overwegende dat:

  • onlangs de pasgebouwde jongerenwoningen aan de Vitusweg aan niet-jongeren zijn toegewezen);
  • de wethouder op onze vragen hierover antwoordde dat bij de bouw van de woningen inderdaad is afgesproken dat ze voor de doelgroep ‘starters’ zijn gebouwd, maar dat inmiddels de wetgeving is veranderd. In het vernieuwde woonruimteverdeelsysteem is afgesproken dat er bij de eerste verhuur nog afspraken gemaakt mogen worden, maar dat bij doorverhuur de gewone regels gelden d.w.z. de woningen gaan naar de kandidaat met de hoogste zoekwaarde;
  • Blaricum meer dan gemiddeld vergrijst waardoor het zijn vitaliteit dreigt te verliezen;
  • deze verregaande vergrijzing ook grote gevolgen heeft voor o.a. het verenigingsleven, de brandweer, de zorginstellingen en de reddingbrigade;
  • daarom de laatste jaren juist prioriteit is gegeven aan het bouwen van jongerenwoningen, te weten de woningen op de Grasplak en op de Vitusweg, de appartementen boven de Malbak en in de Blaricumermeent;
  • Blaricum door te kiezen voor deze  jongerenwoningen inkomsten gederfd heeft;
  • Blaricum deze woningen om alle bovengenoemde redenen ook in de toekomst door jongeren wil laten bewonen;
  • in het vernieuwde woonruimteverdeelsysteem van Gooi en Vechtsteek de zin is opgenomen : “Sommige woningen worden met ‘voorrang voor’ aan een bepaalde doelgroep aangeboden. Bijvoorbeeld woningen die heel geschikt zijn voor senioren ……”;
  • als er woningen specifiek voor senioren kunnen worden aangeboden er ook woningen specifiek voor jongeren kunnen worden aangeboden;
  • in het vernieuwde woonruimteverdeelsysteem ook is opgenomen dat  “in sommige gemeenten een beperkt aantal vrijkomende woningen met ‘voorrang voor’ aangeboden kunnen worden aan mensen met een binding met een bepaalde gemeente”. Dit geldt o.a. voor Blaricum waarvoor als ‘krapte gemeente’ is overeengekomen dat  30% van de vrijkomende woningen aan eigen ingezetenen met voorrang toegewezen mag worden.

gelet op artikel 34 van het Reglement van orde gemeente Blaricum  2013;

verzoekt het college,

er bij de corporaties op aan te dringen dat de recent, specifiek voor jongeren gebouwde woningen in Blaricum op de Grasplak en op de Vitusweg, de appartementen boven de Malbak  en in de
Blaricummermeent ook in de toekomst primair aan jongeren aangeboden worden door gebruik te
maken van de regeling in het nieuwe woonruimteverdeelsysteem dat woningen met voorrang aan een bepaalde doelgroep aangeboden mogen worden. Daarbij heeft het onze voorkeur dat Blaricumse jongeren hiervoor in aanmerking komen.
Indien dit vanuit de huidige regelgeving toch niet mogelijk blijkt verzoeken wij het college zich in te zetten de huidige regelgeving zo spoedig mogelijk te wijzigen zodat deze woningen wel specifiek aan jongeren toegewezen kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag

DBP                       PvdA

Liesbeth Boersen    Carin van den Berg


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid