MOTIE VREEMD AAN DE ORDE nummer: ARHI-procedure

betreffende: Reactie Blaricum op ARHI-procedure

Voorgesteld door: HvB, DBP, CDA en DAB

Raad d.d.: 28 maart 2017

De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 28 maart 2017

Kennis genomen hebbend van:

Het voornemen van de provincie om het aantal gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek te reduceren tot maximaal 3.

Overwegende dat:

1. de meerderheid van de raad van Blaricum, en de meerderheid in de volledige regio deze oplossing niet onderschrijft;

2. Blaricum voldoende bestuurskrachtig is bevonden;

3. de bestuurskracht in en van de regio versterkt dient te worden;

4. de bestuurskracht in de regio op veel minder draconische wijze versterkt kan worden dan door fusie;

5. de zienswijze van de BEL-gemeenten nog steeds inhoudelijk leidend is voor Blaricum en de gemeenteraad van Blaricum er veel vertrouwen in heeft dat uitwerking van deze zienswijze in de regio er toe zal leiden dat de bestuurskracht daadwerkelijk duurzaam versterkt zal zijn op korte termijn;

6. doorzettingsmacht op vele manieren is te organiseren, bijvoorbeeld door een “Drechtstedenmodel” maar ook door arbitrage in te voeren. Van arbitrage tussen gemeenten is sprake wanneer de gemeenteraden het oneens zijn op bovenlokale en -regionale vraagstukken. Voordeel bij (bindende) arbitrage/mediation is dat bevoegdheden in principe belegd blijven bij de gemeenteraad maar vooraf wel wordt gecommitteerd door de gemeenteraden aan de uitkomst van arbitrage/mediation.

7. Regiowethouders krachtig kunnen opereren op “grote” dossiers als Wonen, Economie&Werkgelegenheid, Cultuur/Landschap&Toerisme, bereikbaarheid en Sociaal Domein.


Gelet op het Reglement van Orde gemeente Blaricum 2015

Draagt het college op om:

1. in het gesprek met gedeputeerde van der Hoek in te zetten op de zienswijze van de drie BEL-Gemeenten waarbij de uitgangspunten zijn:

a. zelfstandigheid van Blaricum.

b. PIOFACH-taken door brede samenwerking in de regio. Beleg deze taken bij een van de omliggende gemeenten, liefst met zoveel mogelijk gemeenten die hierop aansluiten.

c. versterk de regio door bij de besluitvorming op bovenregionale vraagstukken de doorzettingsmacht te vergroten bijvoorbeeld door bindende arbitrage/mediation wanneer gemeenten het oneens zijn.

d. Regiowethouders op de grote lijnen en lokale overheden het fijnmazige kunnen organiseren.

2. in de regio voor dit standpunt proberen steun te verwerven of aan te sluiten bij initiatieven in deze richting

3. uit te gaan van een coalition of the willing.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaars:

HvB DBP CDA DAB

Carien Bölger Bea Kukupessy Gerard Knoop Rob Bruintjes


Toelichting op de motie VADO inzake ARHI procedure zoals ingezet door de provincie Noord Holland.

De bestuurlijke structuur in de regio Gooi en Vechtstreek.

De provincie Noord Holland heeft aangekondigd de bestuurlijke indeling in de regio Gooi en Vechtstreek te willen veranderen omdat door gebrek aan samenwerking tussen de 7 gemeenten en het ontbreken van doorzettingsmacht onvoldoende resultaten worden bereikt op de terreinen van wonen, economie, natuur en bereikbaarheid. In de onderzoeksmethodiek van bureau Deloitte worden de gewenste resultaten afgeleid van de ambities, die verschillende overheden hebben voor de regio Gooi en Vechtstreek als onderdeel van het noordoostelijk deel van de Randstad (MIRT) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Geconstateerd moet worden, dat het ambitieniveau van de verschillende gemeenten in de regio verschilt en door Deloitte gekenmerkt wordt als enerzijds

conserverend en anderzijds transformerend. De vraag rijst nu van welk ambitieniveau men moet uit gaan om een reëel beeld te krijgen van de regionale bestuurskracht.

Wanneer we de ontwikkelingen op voornoemde beleidsterreinen in kaart brengen levert dat het volgende beeld op:

WONEN

Het belangrijkste beleidsinstrument voor dit aandachtsveld vormt de Regionale Woonvisie. Juist in deze periode bevinden de 7 regionale gemeenten zich in de fase om de opgestelde Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek, die loopt tot 2030, vast te stellen. Op Laren en Blaricum na hebben de andere 5 gemeenten zich al aan de concept-visie geconformeerd. Naar alle waarschijnlijkheid zullen Laren en Blaricum zich de komende twee weken daarbij aansluiten. De regionale woonvisie vormt het beleidskader voor de lokale woonvisies in de desbetreffende gemeenten. De aangenomen regionale visie en het periodiek onderling bestuurlijk contact rechtvaardigen de verwachting dat de gemeenten de regionale woonvisie consequent door vertalen naar een lokaal woningbeleid, rekening houdend met de specifieke lokale omstandigheden. Zowel de betrokken bestuurders op lokaal- als op provinciaal niveau zijn tevreden over het beleidsvormend en beleidsuitvoerend proces op dit terrein. De opmerking in het rapport van Deloitte dat op dit terrein problemen zijn wordt niet herkend.

ECONOMIE

In het rapport van Deloitte wordt vermeld dat een deel van de spelers in het bestuurlijk systeem zich richt op ingrijpende interventies wat betreft de werkgelegenheidsontwikkeling in het gebied en aansluiting zoekt bij de economische bewegingen in de rest van de Noordvleugel. Een ander deel van de spelers in het bestuurlijk systeem stelt zich hierin veel terughoudender op. Belangrijke argumenten daarbij zijn dat werkgelegenheid minder plaatsgebonden is en het dus weinig zin heeft om banen direct in de regio te creëren. Daarbij is de behoefte om kwaliteit van wonen en leven in het groen te conserveren en acht men het ongewenst om de natuur en cultuur onder druk te zetten door te sterke ontwikkeling op het terrein van recreatie en toerisme. Geconcludeerd kan worden, dat de visie op de ontwikkelingen op het terrein van economie sterk verschillen en de vraag opdoemt welk ambitieniveau gehanteerd wordt om te bepalen wat de regionale bestuurskracht is.

NATUUR EN LANDSCHAP

In het MIRT wordt geconstateerd dat de staat van natuur en landschap achteruit gaat. Dit wordt door een groot aantal bestuurders in de regio absoluut niet erkend. Wel wordt de noodzaak gezien om de continuïteit en de operationele kracht van het Goois Natuurreservaat te versterken. De plannen hiervoor zijn na een intensief discussietraject nu in een vergevorderd stadium.

INFRASTRUKTUUR

In het MIRT wordt beschreven, dat de bereikbaarheid in de regio Gooi en Vechtstreek de komende jaren onder druk komt te staan. Met name op de doorgaande wegen A1 en A27 zijn verbredingen nodig. In goed overleg met de betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat moet het mogelijk zijn deze problematiek aan te pakken.

Deze punten overziend zijn er geen goede redenen te bedenken om de gewenste verbeteringen te bewerkstelligen door de 7 gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek terug te brengen tot 3 gemeenten. Er zijn andere maatregelen mogelijk om het besluitvormingsproces inzake bovenlokale aangelegenheden te versterken en waar nodig effectiever te maken.