gepresenteerd door Liesbeth Boersen:

Ik begin met een financiële beschouwing, daarna meer algemeen …

Al een aantal jaren maken wij ons grote zorgen over de financiële situatie. Jaar op jaar zetten wij tijdens de begrotingsbehandeling uiteen op welke feiten onze zorg gebaseerd is. Wij hoopten dat onze inbreng voor het college aanleiding was een andere financiële koers te varen. Na uitgebreide bestudering van de begroting constateren wij echter dat het dit jaar weer slechter gesteld is met de financiën dan de jaren ervoor.

Onze belangrijkste constatering is dat deze begroting niet materieel sluitend is. Er is een aanwijsbaar financieel gat van  € 112.000,--.  U stelt namelijk voor, de OZB tarieven niet te verhogen. U gaat uit van een waardedaling van de woningen van 2,1%. U concludeert daaruit terecht dat er € 77.000,-- minder aan OZB ontvangen zal worden maar doet niets om dit financiële gat in de begroting te compenseren. En dan moet u nog maar hopen dat de waardedaling slechts 2,1% is. Als die hoger uitpakt, is het gat groter.  Aan die € 77.000,-- moet nog de najaarsrapportage worden toegevoegd, waaruit bleek dat de OZB in 2010 € 35.000,-- minder opbrengt dan begroot. Wij concluderen hieruit dat het gat in de begroting 2011 € 77.000,-- + € 35.000,-- = € 112.000,--.
Vraag: Hoe gaat u dit gat dichten?

Afvalstoffenverwijdering en riolering

Sedert de behandeling van de Kadernota medio dit jaar probeer ik te achterhalen, door het stellen van vragen, wat er met de opbrengst afvalstoffenverwijdering en riolering gebeurt. Mijn vragen zijn niet of onvoldoende beantwoord. Daarom opnieuw gesteld:
Wordt er € 50.000,-- van de GAD-opbrengst en € 50.000,-- rioleringsopbrengst in de begroting als algemeen dekkingsmiddel gebruikt?
En: Worden er aan de bestemmingsheffingen afvalstoffenheffing en riolering nog ander kosten toegerekend van bv. het programma Bestuur?

Voorzitter.
Ik kom zelf vooralsnog tot de conclusie, getrokken uit blz. 47 van de programmabegroting in combinatie met blz. 164 van de productenraming, dat er GAD-geld en rioolgeld voor een deel ingezet wordt om als algemeen dekkingsmiddel er andere zaken in de begroting mee te financieren. Dit staat haaks op het raadsbesluit van mei 2006 en is bij wet verboden. Om dit te corrigeren zullen wij een amendement indienen.

Voorzitter.
Nu wil ik ingaan op een aantal voor ons opvallende zaken in de begroting:
- U hanteert een rekenrente van 5%  terwijl de werkelijke rente ongeveer 2,5% is. U rekent u dus 2,5% rijker dan u in feite bent en hoewel dit geld fictief is financiert u er wel allerlei zaken mee.
 Vraag: Hoe gaat u dit financiële probleem oplossen en op welke termijn? 
-Van een aantal zaken die al wel uitgegeven en zelfs al in gebruik genomen zijn  zijn de kosten niet in de begroting meegenomen. Wel is waar boekhoudkundig correct want ze staan nog geparkeerd in een grondexploitatie maar het geeft wel een uiterst vertekend beeld van de financiële situatie. Populair gezegd: de betaling is naar de nabije toekomst doorgeschoven. Denk aan het kunstgrasveld € 860.000 en aan de huisvestingskosten van het Bernardusgebouw. Immers de Bernardus maakt deel uit van de grondexploitatie Vitusgebied. Ik schat in dat de stand van die grondexploitatie ruim over het miljoen heengaat. Het korte termijn voordeel van deze manier van boekhouden is dat de huidige begroting niet belast wordt met deze bedragen. Maar het is wel je zelf voor de gek houden. Binnen afzienbare tijd zullen deze rekeningen toch betaald moeten worden en zal er structurele financiële ruimte in de begroting gevonden moeten worden.
Vraag: Heeft u geld reserveert voor de afsluiting van beide grondexploitaties, zo niet hoe gaat u dit probleem oplossen?

Stand van de reserves

Om het financiële deel af te sluiten rest mij de volgende vraag:
In de begroting 2010 is het saldo van de algemene reserves aan het begin van het boekjaar ruim 18 miljoen, in 2011 ruim 11 miljoen.
Vraag: Betekent dit dat we 7 miljoen in één jaar zijn ingeteerd? En zo ja, waaraan?


Nu het meer algemene deel: Bezuinigingen.

Gezien de financiële situatie vinden ook wij dat de voorgenomen bezuiniging van 10% op de welzijnssector (ouderenzorg, maatschappelijk werk, peuterspeelzalen, club- en buurthuiswerk) in 2012 onontkoombaar is. Voor de bibliotheek willen wij een uitzondering maken. Wij beschouwen de bibliotheek als een basisvoorziening. Zij krijgt echter een relatief lage subsidie van Blaricum (het landelijk gemiddelde subsidiebedrag per inwoner is bijna 3x zo hoog als de Blaricumse subsidie). Hierdoor moeten bv. de Blaricumse scholen al 50% van het gebruik ervan zelf betalen. Wij zullen een amendement indienen met het doel dat er op de bibliotheek niet bezuinigd wordt.

Voorzitter.
De bezuiniging van 5% gaat vanwege de slechte communicatie in 2011 niet door. In 2012 wordt er 10% bezuinigd. En dat is voor ons dan ook meteen het maximale. Wij dienen een motie in om ook in 2013 en 2014 10% aan te houden en niet de 15% die het college voorstelt. Ten tijde van de opstelling van de begroting ging men namelijk nog van een rijksbezuiniging van 15 tot 20% uit. Omdat nu blijkt dat de rijksbezuiniging relatief meevalt vinden wij het ontoelaatbaar het sociaal cultureel werk in Blaricum zo af te breken.  
De bezuinigingen in de welzijnssector vormen een schril contrast met de urenuitbreiding van 2 wethouders (van 60% naar 75%). Populair gezegd 2 van de 3 wethouders verdienen hierdoor 25% meer dan in de vorige raadsperiode. Wij dienen hierbij dan ook een amendement in om de tijdsbesteding van de wethouders in 3 jaar terug te brengen naar het oude niveau. Straks zal ik dit amendement nader motiveren.
Ook in tegenstelling tot de urenuitbreiding bij de 2 wethouders moet de Bel-organisatie fors korten op de uren van de ambtenaren. € 630.000,-- in 2011, € 500.000,-- in 2012 en cumulatief € 500.000,-- in 2013. In 2011 betekent dit voor 10 mensen ontslag.

Voorzitter.
Wij begrijpen niets van het gevoerde personeelsbeleid. Zeer onlangs moest alles in het werk gesteld worden personeel binnen te halen en vervolgens moeten die er na een paar maanden weer uit.
Vraag: Kon er niet beter geanticipeerd worden op de taakstellende bezuiniging op de BEL-organisatie?

Overigens hebben wij niet de overtuiging dat het binnen de ambtelijke BEL organisatie lekker loopt. Zo constateer ik bv. een groeiend heftig verzet tegen ‘teambildings’-reisjes, zoals naar de Ardennen en de Veluwe.
Vraag: Kan en wil het college hierin eenaktieve rol spelen?

Malbak en Centrumplan Bijvanck

De Malbak is prachtig. Maar wat ontbreekt is een stukje aankleding. Wij weten dat daarvoor een kredietaanvraag ligt bij de gemeente. Mevrouw Poolman zal mede namens ons een motie indienen die vast een deel van die benodigde financiën genereert.
Vraag: Wordt het totale openbaar gebied zo aangepakt als in het verleden aan de omwonenden is toegezegd?

Sportpark

Wij hebben de indruk dat de plannen voor het sportpark door de coalitie in de vriezer gezet zijn. Dit is voor ons uitermate teleurstellend. Jaren van wachten gingen vooraf aan de vaststelling van de concrete plannen. En nu de plannen er liggen lijkt er niks mee te gebeuren.
Vraag: welke acties zijn vanaf het begin van aantreden tot nu toe door de wethouder ondernomen om te komen tot de realisatie van een plan?

Volksfeesten

U en wij vinden de door vrijwilligers georganiseerde Volksfeesten geweldig.
Of dat nu de kermisweek (ringsteken, sjees- en fietsenkeuring, handicaprace) of de intocht van Sinterklaas is, we kunnen niet genoeg superlatieven en lovende woorden vinden. Toch lijken de volksfeesten de bezuinigingsmelkkoe. Vorig jaar is er al € 25.000,-- op bezuinigd en nu moet er dit jaar wéér € 5.000,-- af.
Wij vragen ons af waar het ophoudt. Wij weten dat er gesprekken plaatsvinden tussen gemeente en de organisatoren van de volksfeesten.
Vraag: De gesprekken duren nu meer dan een jaar.
Welke resultaten heeft u inmiddels geboekt?.

Liesbeth Boersen
Fractievoorzitter


Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'