Door vererving kreeg ik onlangs een uiterst interessant en waardevol boekwerkje  in mijn bezit. De titel luidt: “Blaricum, en zijn recht op zelfstandigheid” . Het dateert  uit december 1921. Een van de schrijvers en eerste eigenaar van dit boekje is G.E. Rigter, mijn opa. Het bevat een groot aantal argumenten waarom Blaricum zijn zelfstandigheid moet behouden. Ook is  een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken opgenomen ondertekend door 971 Blaricummers waarin staat : ”dat de voorgestelde samenvoeging van Blaricum met een of meerdere andere gemeenten hen noopt als een man te protesteren tegen dezen aanslag op Blaricums zelfstandigheid” (blz. 110).


Het zou niet bij deze ene poging uit 1921 blijven om Blaricum haar zelfstandigheid te ontnemen. Gedurende de 23 jaar dat ik actief ben in de Blaricumse politiek stak bij tijd en wijle het schrikbeeld samenvoeging de kop op.  Met name de 90er jaren waren heel spannend. De toenmalige burgemeester mevrouw le Coultre bleef in de zelfstandigheid van haar gemeente geloven, zelfs nadat de 2de Kamer het besluit tot fusie al genomen had. Haar lobby in de 1ste Kamer was succesvol. En daarbij moet u zich realiseren dat een afwijkend standpunt van de 1ste Kamer toen nog hoogst ongebruikelijk was.
De tweede keer omstreeks 2000. Ook nu weer werd de zogenaamde arhi-procedure stopgezet ondermeer omdat Blaricum samen met Laren en Eemnes  in staat gebleken was een ambtelijke samenvoeging van de grond te krijgen, de ons allen bekende BEL-Combinatie. De recente bestuurskrachtmeting gaf aan dat deze BEL-Combinatie haar taken meer dan behoorlijk uitvoert. Daarmee zijn wij een voorbeeld voor andere gemeenten. Het experiment, wel samenwerken niet samenvoegen, is dus geslaagd. Dat de samenwerking in de praktijk ook echt werkt blijkt wel uit het realiseren van een gezamenlijk BEL zwembad.
Eens in de zoveel jaar duikt dus het spookbeeld samenvoeging op. Ook nu weer. Het rapport van Winsemius geeft een aantal opties. Blaricum met Hilversum of Blaricum met de fusiegemeente Huizen/ Naarden/Bussum. Vz. De Blaricumse Partij is van mening dat Blaricum noch bij Huizen noch bij Hilversum geveegd mag worden. Omdat steeds uit Den Haag verkondigd wordt dat samenvoeging alleen van onderaf gestalte zal krijgen vinden wij het nu een goed moment om stelling te nemen. Wij willen dat Blaricum zelfstandig blijft, dat de BELsamenwerking met  Laren en Eemnes naar een nog hoger platvorm getild wordt en dat we taken waarvoor de BEL-Combinatie te klein is uitbesteden aan grotere gemeenten. En dat hoeft echt niet altijd Huizen te zijn. Vz. L’histoire se repete. Er is dus niks nieuws onder de zon. We hebben altijd nog gewonnen. Laten we ook dit keer onze schouders eronder zetten en onze zelfstandigheid verdedigen. Zelfstandigheid is ons inziens de beste waarborg voor het in stand houden van het unieke karakter van Blaricum.
MAAR …..Als de Minister in de toekomst het “van onderaf principe” loslaat en de gemeenten het mes op de keel zet en daarmee tot samenvoeging dwingt dan vinden wij een fusie van de 3 BEL gemeenten bespreekbaar.  In die samenstelling hebben wij er vertrouwen in dat Blaricum blijft zoals het is. 


Sociaal domein
Wij maken ons grote zorgen over het sociaal domein. Vanaf 2015 vinden er in onze ogen onverantwoordelijke kortingen plaats op de AWBZ, de WMO en het jeugdbeleid. De jarenlang zo behoedzaam opgebouwde verzorgingsstaat dreigt als een kaartenhuis in elkaar te storten. Het advies aan zorgbehoevenden om dan maar buren en kinderen in te schakelen is lang niet altijd mogelijk. De kanteling is gewoon een doodordinaire bezuiniging afgewenteld over de rug van de zwakkeren in onze samenleving. Vz. Wij verzoeken u met klem geen mogelijkheid onbenut te laten om in vereniging met andere gemeenten en het VNG hier krachtig stelling tegen te nemen en te trachten zo veel mogelijk het tij te keren.

De Eemnessserweg
Omdat de wethouder ons heeft verzekerd dat het voorstel Eemnesserweg binnenkort nog een keer ter definitieve besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd maakt ik nu van de gelegenheid gebruik een ieder voor een historische fout te behoeden. Het college en de meerderheid van de raadsleden leeft in de veronderstelling dat het altijd de bedoeling is geweest de 8 jaar geleden geplante nieuwe beuken te dunnen. Dit berust op een misverstand. De afstand tussen deze jonge beuken is cultuur-historisch bepaald. Onze voorvaderen plantten de beuken op de historische afstandsmaat de zogenaamde Rijnlandse roede (3m76).  Resten van de oorspronkelijke afstand zijn thans nog zichtbaar op de Eemnesserweg. Om het verleden en daarmee de cultuurhistorie te respecteren hebben de Eemnesserwegbewoners een kleine 10 jaar geleden de gemeente dringend verzocht, ondersteund door de inbreng van Ingenieur Copinga van de universiteit van Wageningen, de historisch hier enige juiste afstandsmaat de Rijnlandse roede te hanteren. Wie het cultuurhistorische karakter van de Eemnesserweg echt ter harte gaat adviseer ik een kijkje te gaan nemen op o.a de Stulpselaan in de Lage Vuursche. Op deze lange laan staan de 3 rijen beuken op de afstandsmaat van de Rijnlandse roede (3m 76) evenals andere beukenlanen in de buurt van kasteel Groeneveld. Tevens zou ik de wethouder willen adviseren eens een praatje te gaan maken met de wethouder groenvoorziening van Eemnes. Hij heeft namelijk zeer slechte ervaring met het verplaatsen van beuken. Na 2 jaar was er niks meer van over. Wij vragen ons af welke garantie u gekregen heeft bij het verpoten van de beuken.

Financiën
De huidige coalitie gaat er prat op de OZB niet te hebben verhoogd. Bij het bestuderen van de Kadernota kwamen we echter van een koude kermis thuis. Nu al wordt aangegeven dat de OZB in de komende 4 jaar met 10 % omhoog zal gaan. Deze “negatieve erfenis”  wordt voor een deel veroorzaakt doordat de coalitie niet bereid is pijnlijke keuzes te maken. Er worden jaarlijks grote bedragen uitgegeven aan ICT, gemeentehuis Bernardus kost ieder jaar € 230.000,-- en de reconstructie Eemnesserweg gaat de Blaricumse belastingbetaler  € 1,5 miljoen kosten. Pijnlijk is dan op te moeten merken dat de instellingen, nadat ze al 2 keer 5% subsidie hebben ingeleverd weer te maken krijgen met een subsidiekorting van 2.5% bovenop het achterwege blijven van de indexering. Daarnaast is er ondanks de noodzaak tot bezuinigen nog steeds wel geld voor 3 dagen college bezoek VNG congres inclusief diners en overnachtingen. Ik schat dat dat toch gauw een kleine € 5000,-- kost. Wij kunnen dit onze achterban niet uitleggen.

Vz. Net als vorig jaar dienen wij een motie in om teveel geïnd GAD geld begin volgend jaar te verrekenen met de gemeentelijke aanslag 2014. Na vaststelling van de Rekening 2012 bevat de egalisatiereserve afvalstoffenheffing ruim € 442.000,--. Ook de accountant heeft aangegeven dat deze reserve wel erg hoog is. Wij stellen daarom een teruggave afvalstoffenheffing voor van € 25 per huishouden te verrekenen bij de aanslag 2014. De egalisatiereserve afvalstoffenheffing kan als dekking dienen. Hierbij dien ik de motie in.

Tenslotte wil ik college en ambtenaren bedanken voor hun geweldige inzet het afgelopen jaar. In de schaarse directe contacten die ik met afzonderlijke leden van de ambtelijke organisatie mocht hebben viel mij vooral de betrokkenheid bij hun werk op.


Liesbeth Boersen
De Blaricumse Partij


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid