Begroting 2014 een wissel op de toekomst
Vz.
Allereerst wil ik namens De Blaricumse Partij college en ambtenaren danken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Wij hebben deze beschouwingen de titel meegegeven: “Begroting 2014, een wissel op de toekomst”. De voorliggende begroting 2014 sluit namelijk wel is waar maar is mede veroorzaker van  hele grote tekorten in de komende jaren. Zonder OZB verhoging is het tekort in 2015 €  610.000 en in 2016 zelfs nog hoger. Die tekorten in 2015 en volgend ontstaan namelijk niet alleen door bezuinigingen op het Gemeentefonds, niet alleen door decentralisatie en sociaal domein maar ook door voorgenomen grote investeringen in 2014. Denkt u maar eens aan de renovatie van de Eemnesserweg.

In 2014 wordt daarin anderhalf miljoen geïnvesteerd waardoor er de komende tientallen jaren jaarlijks tussen de €  100.000 en €  150.000 als kapitaallast opgebracht moet worden. Dergelijke investeringen  vindt DBP  gezien de financiële situatie van Blaricum thans niet verantwoord. Daar hebben we op dit moment gewoon het geld niet voor.  Als die investering toch doorgaat zal onherroepelijk de OZB de komende jaren omhoog moeten. Alleen al om de  Eemnesserweg te kunnen betalen zal de OZB ongeveer 4% omhoog gaan. Ook zijn wij het apert oneens met de manier waarop die Eemnesserwegrenovatie uitgevoerd zal worden. Om de wensen van een handvol aanwonenden van die Eemnesserweg te vervullen moet de hele Blaricumse dorpsgemeenschap jarenlang financieel bloeden. Maar niet alleen stijgt de OZB voor alle Blaricummers, vele dorpsgenoten zullen ook met meer verkeersoverlast opgezadeld worden. Het grote aantal verkeersdrempels en de fysieke versmalling van de weg zal menig automobilist doen besluiten in het vervolg een andere route te kiezen. De bewoners van de Bergweg, Schapendrift, Meentzoom, Anton Mauvelaan en Naarderweg zullen het gaan merken. Onze kritiek richt zich tevens op de aantasting van  de cultuurhistorische waarde van een van de oudste wegen van Blaricum. Zowel het voorgestelde staatwerk als de nieuwe afstand tussen de bomen zal de Eemnesserweg een heel ander karakter geven.

 

Voor raadsleden is het lezen van een begroting niet makkelijk. Helaas maakt het college het ons nog moeilijker door niet alle feiten helder op een rij te zetten. Vooral op het gebied van de OZB heffingen  was het absoluut onduidelijk.  De OZB verhogingen in 2015 en 2017 zijn gecamoufleerd. Nergens in de programmabegroting wordt namelijk gemeld dat de OZB in 2015 en in 2017 in ieder geval minimaal met 2 keer 5% omhoog gaat. In tegendeel, op blz. 76 staan de OZB percentages aangegeven. Vanaf 2013 tot en met 2017 wordt volgens dit staatje hetzelfde percentage aangehouden. De conclusie zou dus gerechtvaardigd zijn, er komt geen  OZB verhoging. Maar 1 ding is zeker, wat er ook staat, de OZB gaat wel in 2015 en in 2017 met minimaal 2 keer 5% omhoog.  Instemmen met deze begroting is instemmen met de OZB verhoging van 2 keer 5% = 10% in de komende jaren. College geeft aan dat deze 10% verhoging in de kadernota heeft gestaan en dat de kadernota als uitgangspunt voor de begroting is gehanteerd. Ja, in de kadernota, een boekwerk van 63 bladzijden waarin 1 keer n.l. op blz. 51 in de kleine lettertjes en met een essentiële typefout een OZB verhoging staat aangekondigd. Vz. Het zou wel zo transparant geweest zijn, al was het maar in een kleine alinea in de begroting, deze 10% OZB verhoging te noemen. Wij hebben nu het gevoel dat we als een Sherlock Homes door de begroting moeten gaan.
Volgens DBP begroot u te optimistisch. De werkelijkheid zal tegenvallen.  Dit betreft zowel de inkomsten als de uitgavenkant. Nu reeds bekende financiële verplichtingen heeft u niet in de  begroting en daarmee ook niet in de meerjarenraming opgenomen. Zo staat er bv. niets begroot voor het verlichtingsplan.  We spreken dan gauw over een kapitaallast van €  100.000  per jaar. Ook zullen de nog bestaande kapitaallasten van de Eemnesserweg  betaald moeten worden voordat nieuwe kapitaallasten aangegaan worden. Tevens zijn er geen extra uitgaven voor decentralisatie en het sociaal domein begroot. Ook bij de inkomstenkant hebben wij de nodige twijfels. Zo heeft u een legesopbrengst van de nieuwbouw van ziekenhuis TERGOOI groot €  55.000 opgenomen. Hoogst onzekere inkomsten vooral ook gezien de financiële situatie van het ziekenhuis. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat een zo genaamde zekere en daarom begrote  legesopbrengst ziekenhuis niet doorging. Al met al  vinden wij deze begroting niet realistisch genoeg. Bij de afrekening zal blijken dat het resultaat flink negatief zal zijn.

Wij maken ons grote zorgen over het sociale domein. Wij zijn bang dat onder het mom van participatiestaat de kwetsbare mensen aan hun lot zullen worden overgelaten. DBP zal zich krachtig inzetten waar mogelijk voor die kwetsbare mens op te komen.

Vz.
Ons finale oordeel over de voorliggende begroting. Wij zullen tegen deze begroting stemmen want …..

  • Wij hebben forse kritiek op een bepaalde begrote investering in 2014 (de Eemnesserweg) die tientallen jaren als grote kapitaallast op de begroting zal drukken.
  • Er zijn voor de komende jaren grote tekorten geprognosticeerd. Die tekorten hebben een zo’n grote omvang dat wij van mening zijn dat de werkgroep  bezuinigingen voor een praktisch onmogelijke taak staat dergelijk grote financiële gaten te dichten.
  • Wij denken dat in deze begroting niet eens alle uitgaven zijn opgenomen. Dit zal gedurende het komende jaar financiële tegenvallers opleveren (bv. geld reserveren voor verlichtingsplan) en het tekort in de komende jaren zal daardoor nog verder oplopen.
  • Onze conclusie is dan ook dat als we wel zouden instemmen met deze begroting en daarmee alle opgenomen uitgaven accorderen we afstevenen op een onvermijdelijke,toekomstige, forse OZB verhoging  We geven namelijk dan veel meer geld uit dan er binnenkomt.

Wij willen er alles aan doen om OZB verhogingen te voorkomen.

Vz.
Dit waren onze beschouwingen.

De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen (fractievoorzitter)


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid