Als u een trouwe Korenbloemlezer bent weet u dat De Blaricumse Partij zich zorgen maakt over de voorgenomen reconstructie van de Eemnesserweg. Daarom stelden wij voor, voordat het werk uitgevoerd wordt, hierover eerst een referendum onder de Blaricumse bevolking te houden. Om de kosten van dit referendum te drukken zou dit op 19 maart 2014, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen plaatsvinden. Helaas verwierpen HvB, VVD en D66 ons referendumvoorstel.

Eerst  nog even een korte uiteenzetting van de plannen voor de Eemnesserweg:

  • kosten plan € 1,5 miljoen;
  • het om en om wegnemen van de jonge beuken op het eerste deel van de Eemnesserweg;
  • de maximum toegestane snelheid terugbrengen van 50 naar 30 km/h;
  • het aanbrengen van 10 verkeersdrempels om de snelheid van 30 km/h af te dwingen;
  • het aanbrengen van trottoirbanden aan weerzijden van de weg met een hoogte van 10 cm om te voorkomen dat auto’s bij het passeren een beetje de berm inrijden. Iets bredere auto’s zullen  hierdoor niet meer schadevrij langs elkaar heen kunnen rijden;
  • om het passeren toch mogelijk te maken worden er 10 insteekhavens aangelegd waar auto’s even kunnen wachten als er een tegenligger aankomt;
  • het regenwater wordt niet langer via putten naar de riolering afgevoerd maar in het midden van de weg in de bodem geïnfiltreerd;
  • de historisch bolle weg maakt plaats voor een holle weg;
  • om de reconstructie uit te voeren wordt de weg minimaal 4 maanden geheel afgesloten.

Dat niet iedereen enthousiast is over de maatregelen blijkt wel uit de reacties van de Historische Kring Blaricum, Frans Ruijter en Frans Elbers. Zij hebben via mail en bij hun inspraakreacties tijdens de RTG de plannen afgekeurd.

Hart voor Blaricum, de VVD en D66 zijn echter wel voorstander van deze plannen. De Blaricumse Partij en het CDA zijn tegen. Ten eerste vinden wij het niet verantwoord om in een tijd waarin de gemeente in een slechte financiële positie verkeert en daarom heel veel moet bezuinigen, € 1,5 miljoen uit te geven aan iets wat best uitgesteld kan worden. Ten tweede zijn wij het apert oneens met de aard van de maatregelen (met name de 10 drempels, de 10 cm hoge trottoirbanden en de 10 insteekhavens).

HvB, VVD en D66 schermen ermee dat de plannen op een breed draagvlak kunnen rekenen omdat zij zijn ontwikkeld in samenspraak met een klankbordgroep die uit Blaricumse burgers bestond. Wij zijn echter van mening dat de samenstelling van die klankbordgroep wel heel eenzijdig was. Er zaten bijna alleen maar bewoners van de Eemnesserweg in. Natuurlijk, uitgerekend zij zijn enthousiast over de plannen. Enerzijds omdat de weg voor het doorgaande verkeer zó onaantrekkelijk wordt, dat menig automobilist de weg zal mijden en er dus minder verkeer ‘langs hun deur’ komt. Anderzijds omdat alle Blaricummers er aan meebetalen doordat de OZB hiervoor omhoog moet.

Omdat wij vinden dat niet alleen de aanwonenden, maar alle inwoners van Blaricum bij dit project belanghebbend zijn, enerzijds als gebruikers van de weg en anderzijds al financiers van de kosten, stelden wij een referendum voor. Zoals gezegd verwierpen de coalitiepartijen dit voorstel.

Wij hebben de moed echter nog niet opgegeven, want na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar kan er een hele andere coalitie zitten.

Onder de knop 'Nieuws > Amendementen' staat de volledige tekst van ons amendement.