Het is elk jaar weer een hele klus om de begroting materieel sluitend te krijgen. Ook dit jaar is dat weer gelukt en De Blaricumse Partij spreekt haar dank uit naar het college, met het verzoek deze dank ook aan de ambtenaren door te geven, die het toch maar weer voor elkaar hebben gekregen.

De wijze van presenteren en verklaren van afwijkingen is overgenomen van de Zomernota 2015. Dat maakt de begroting beter leesbaar, ook voor de ‘niet specialisten’.

Verder pleiten wij ervoor dat alle besluiten die impliciet in de begroting zijn opgenomen op een separaat overzicht zullen worden vermeld binnen de begroting. Daardoor worden alle in de begroting opgenomen besluiten goed zichtbaar en nog eens apart vastgelegd.

De begroting voor 2016 is een verdere invulling van de afspraken die bij het aangaan van deze coalitie zijn gemaakt. Het resultaat is (voordeel € 119K) positief. Ook de volgende jaren in het meerjarenperspectief geven een positief resultaat aan (voordeel variërend van € 62K tot € 96K).

Voordat we ons zelf nu rijk gaan rekenen zullen we onder ogen moeten zien dat Blaricum nogal wat onzekerheden kent. Hierbij valt o.a. te denken aan de ‘Doorontwikkeling van onze BEL combinatie’, de verdere implementatie van het Sociaal Domein met de daarbij behorende open-eind regelingen en de regionale samenwerking. Ook zijn er nog grote risico’s aanwezig bij het HOV, aangezien hier nog geen definitieve situatie is vastgesteld. Daarnaast zijn er nog grote risico’s te verwachten bij de gemeenschappelijke regeling van het GNR en de Veiligheidsregio.

De Blaricumse partij heeft bij de Financiële Beschouwingen voor de begroting 2015 aangegeven te zullen onderzoeken of de OZB in 2016 verlaagd kan worden. Als gevolg van de hierboven vermelde risico’s durven we dit niet aan. Opnieuw doen we echter de toezegging dat we voor de begroting 2017 een verlaging van de OZB zullen onderzoeken. Ook dan zullen we alle risico’s tegen elkaar afwegen en rekening houden met nieuwe ontwikkelingen.

Bestuurszaken.

Binnen dit programma valt de intensivering van de samenwerking met Huizen. De ‘Doorontwikkeling van de BEL Combinatie’ zal deze samenwerking zeker beïnvloeden.

Wegen, groen, water en verkeer.

Het budget voor onderhoud aan onze wegen is incidenteel verlaagd met € 59K conform actualisatie grondexploitatie Bijvanck. Wij vragen ons af of de geplande bedragen voldoende zijn om het wegenonderhoud goed uit te kunnen voeren, temeer omdat in de afgelopen jaren er steeds is bezuinigd op het wegenonderhoud.

Onderwijs.

Binnen het onderwijs valt ook het schoolzwemmen. De Blaricumse partij is zeer geïnteresseerd in de stand van zaken van het schoolzwemmen.
Vraag: Kan het college aangeven welke de huidige stand van zaken is en in hoeverre de vluchtelingen, die ons land nu binnenstromen, ook van deze regeling gebruik (kunnen) maken?

Sociaal Domein.

De implementatie van het sociale domein lijkt langzamerhand helder te worden, gezien de grote mate van detaillering in de begroting van 2016. Echter wordt in de programma begroting geen gedetailleerde opstelling aangeboden en ook het deel dat beïnvloedbaar is (en niet beïnvloedbaar) wordt niet vermeld. De verdeling naar incidenteel en structureel ontbreekt hier eveneens. Hierdoor wordt het voor de Raad erg lastig om haar controlerende taak uit te voeren.
In de visie wordt ‘de beweging’ vermeld die moet leiden tot een gemiddeld lichtere ondersteuning. De mantelzorger, een belangrijke factor in de ondersteuning, wordt nergens vermeld in het hoofdstuk. Ook het mantelzorgcompliment wordt nergens aangehaald.

Bouwen en wonen.

Het woningbehoefte onderzoek wordt geactualiseerd. De Blaricumse Partij is zeer verheugd dat zowel makelaars als woningbouwverenigingen in het onderzoek worden betrokken zodat een nog meer gebalanceerd beeld ontstaat van de noodzakelijke woningen.
Sinds 2014 zijn er contacten tussen Blaricum/Laren en het waterschap AGV over sanering van de waterbodem van de Goyergracht door het Waterschap. Deze contacten zijn op bestuurlijk niveau en lopen door in 2015 en 2016.

Verbonden partijen.

De gemeenschappelijke regelingen zijn onderdeel van verbonden partijen. Als Blaricum deelneemt aan een GR dan betekent dat het democratisch proces van besluitvorming voor een belangrijk deel aan de kant wordt gezet. Er kan alleen iets worden besloten als de meerderheid van de deelnemers akkoord gaat met de voorstellen van de indieners van een voorstel. De Blaricumse Raad kan alleen maar een visie meegeven aan de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regeling. Naar gelang het aantal deelnemers in de GR is de bestuursinvloed meer of minder mogelijk. Alleen met financiën is nog enige invloed mogelijk. Hier is min of meer sprake van een schijndemocratie.

René Kemperman