Ook in 2016 is het weer gelukt een sluitende begroting voor 2017 op te stellen. Een flinke klus die extra werd bemoeilijkt omdat de voorschriften van de nieuwe BBV (het Besluit, Begroting en Verantwoording) moesten worden verwerkt. Maar het is weer gelukt en De Blaricumse Partij wil graag allen bedanken voor hun inspanning. Zeker niet in de laatste plaats de ambtenaren. Wij verzoeken de portefeuillehouder dan ook onze dank aan hen over te brengen.

In het afgelopen jaar zijn er onder andere een aantal belangrijke zaken voor ons dorp uitgewerkt. Dit zijn hoogwaardig openbaar vervoer, de blauwe zone en de bestuurskrachtmeting, waarmee we nog volop bezig zijn. Deze punten hebben een belangrijke invloed op de toekomst van Blaricum, met name voor de bereikbaarheid en de zelfstandigheid.

HOV
Het was een erg moeilijk dossier om een keuze te maken. Een in het coalitieakkoord opgenomen oplossing, 'Meerijden via het Merk', bleek na vele onderzoeken niet haalbaar, zodat niet kon worden voldaan aan de uitdrukkelijke wens van een aantal inwoners. Als ‘second best’ oplossing heeft De Blaricumse Partij gekozen voor 'Meerijden via de Blaricummermeent', maar wel onder een aantal strikte voorwaarden. Het wachten nu is op het antwoord van de provincie NH, mevr. Post, of die hierin kan meegaan. Als aan onze voorwaarden niet wordt voldaan, ontstaat er een nieuwe situatie waarop wij ons opnieuw gaan beraden.

De blauwe zone
In het hart van het dorp is het parkeren duidelijk een probleem. Vaak worden auto’s op een niet correcte wijze geparkeerd of maakt men langdurig gebruik van het geringe aantal beschikbare parkeerplaatsen. Als oplossing voor deze problematiek werd gekozen voor het aanleggen van een blauwe zone. In dit dossier was het erg moeilijk om een keuze te maken welke straten hierin moeten worden opgenomen. In overleg met de bewoners en de ondernemers die het direct raakte, zijn we er in geslaagd een alleszins bruikbare oplossing te creëren. Inmiddels zijn alle protesten tegen de blauwe zone afgehandeld of door de rechter niet ontvankelijk verklaard. Nu kunnen we dan eindelijk aan de slag om de parkeerchaos aan te pakken.

Bestuurskrachtmeting
In het Deloitte-onderzoek naar de bestuurskracht komt Blaricum er niet slecht vanaf. Alleen de regionale samenwerking wordt als ondermaats benoemd. In de reactie van het college naar de provincie is in eerste instantie gestreefd naar een gezamenlijk visie (richting Hilversum). Voor Blaricum was de tekst van de drie BEL-colleges niet helemaal compleet. Middels een amendement is getracht om een aanvulling te maken voor kwaliteit van de te kiezen partner en voor de kosten die deze samenwerking meebrengt.

WMO en jeugdzorg
De toetsing op het onderdeel WMO in de algemene schets viel in het nadeel van Blaricum uit. Er worden relatief minder voorzieningen verstrekt, vooral op het gebied van hulpmiddelen en diensten. Kan het college deze achterstand kwantificeren, berekenen welk bedrag daarmee is gemoeid en welke maatregelen moeten worden genomen om deze achterstand terug te brengen? Er is momenteel in het nieuws dat de Jeugdzorg helemaal niet goed loopt. Kunt u hier ook alles aan doen, zodat deze kids niet het kind van de rekening worden?
In het omgevingsbeeld van het hoofdstuk De gemeente als dienstverlener wordt gemeld dat de WMO-raad wordt gevraagd mee te denken over het op te stellen beleid. De benodigde stukken komen echter zo vaak laat dat de tijd om effectief te reageren beperkt is. Welke plannen gaat het college ontwikkelen om hierin verandering te brengen?

Sociaal Domein
Blaricum kent op dit moment alleen nog een WMO-raad die uitsluitend adviezen geeft aan Blaricum. Als gevolg van de wijzigingen in de wetgeving, is de WMO-raad tot de conclusie gekomen dat er een Sociaal Domeinraad voor Blaricum is gewenst. De in de Zomernota 2016 opgenomen tekst, is dezelfde als die in het programma 7 Sociaal Domein in de doelstellingen onder item 7.2.10 is vermeld. Deze tekst geeft aan dat één Sociaal Domeinraad zal worden nagestreefd, hetgeen niet in lijn is met de wens van de raad. Het college heeft aangegeven dat hiervoor een amendement wordt ingediend.
Omgevingsbeeld. In het omgevingsbeeld wordt o.a. aangegeven dat de gemeente slecht reageert op klachten die via e-mail binnenkomen. De Blaricumse Partij heeft dezelfde signalen ontvangen, maar dan niet alleen voor e-mailklachten. Kan de gemeente aangeven op welke manier er een ‘track and trace’ van de klachten kan worden gerealiseerd, waarbij de laatste stap het terugkoppelen naar de aanmelder is?

Afvalstoffenheffingen
Door het nieuwe contract dat de gemeente Blaricum met de GAD heeft afgesloten, dalen de lasten van de Afvalstoffenheffing voor de burgers en dat is mooi. In het verleden werden deze lasten geschat door de GAD en aan het eind van die periode afgerekend. Door de conservatieve schatting door de GAD, waren de betaalde voorschotten meestal hoger dan de definitieve kosten. In het volgende jaar verrekende de gemeente Blaricum de overschotten door een korting toe te passen op de jaarlijkse gemeentelijke heffingen. Door deze methode is er nog een restant uit het verleden waarop de burgers recht hebben. In de programmabegroting voor 2017 is geen rekening gehouden met de laatste restitutie. Daarom hebben we een amendement opgesteld voor een verlaging in 2017 van de gemeentelijke belasting, voor alle huishoudens. De toekenning van het bedrag is naar rato van de betaalde Afvalstoffenheffing. Wij dienen dit amendement in samen met onze coalitiepartners en de oppositiepartijen VVD en DAB.

Financieel
Na het aantreden van deze coalitie is er in eerste instantie een forse reparatieslag gemaakt in de financiën van de gemeente Blaricum. Dit betekende een aanzienlijke verhoging van de ozb in 2014. Daarna is de coalitie erin geslaagd geen substantiële verhoging meer te moeten doorvoeren. Slechts de inflatie wordt toegevoegd en in 2017 is dat ook niet meer nodig omdat er een klein begrotingsoverschot is, dat kan worden ingezet voor nieuw beleid. Blaricum heeft zijn zaakjes financieel dus goed op orde.

Ik eindig met de feiten dat de coalitie een jaar van erg hard en moeilijk werken achter de rug heeft en de onderlinge sfeer ondanks een geschil erg goed bleef, zo ook de positieve houding van alle raadsleden. Dank u.

Bea Kukupessy-Rokebrand