De laatste Algemene Beschouwingen in deze bestuursperiode

Dit is de afsluiting van een mooie sluitende begroting en een meerjarenraming die U ons heeft aangeboden.
Belastingen hoeven niet te stijgen evenals zelfs de OZB, die wij bij aanvang van deze coalitieperiode met 10% moesten verhogen in verband met onder andere de tot op het bot bezuinigde BEL-organisatie en het Openbaar Groen dat in verval raakte.
Deze 10% was een rigoureuze stap die gemaakt moest worden met de belofte dat als we op financiën orde op zaken hadden gesteld, we zouden vaststellen of dat gehandhaafd moest blijven of dat we tot verlaging konden overgaan.
Met de extra woningen in de Blaricummermeent komt er meer OZB geld binnen. Met een begroting waarin nog ruimte is kunnen we de OZB weer met 10% verlagen. Belofte maakt schuld.

Sociale Woningbouw
Deze coalitie heeft de sociale woningbouw weer op de kaart gezet. Dit was één van de speerpunten van De Blaricumse Partij.
Met de Alliantie zijn afspraken gemaakt over minder verkoop van sociale woningen en daarnaast komt er op het terrein van de voormalige brandweerkazerne sociale woningbouw. Mooi en goed passend in het dorp. Ook op de Schapendrift komt 1/3 sociale woningbouw.
Dan zijn er nog 3 locaties zoals Meentweg, Ludenweg en de Verbindingsweg, die aangepast gaan worden.
Hier mogen we trots op zijn.

De afgelopen coalitieperiode was een moeilijke periode met zware dossiers zoals HOV, BVV’31, ARHI, Winkelcentrum de Balken en de blauwe zone.
Door deze dossiers werd de coalitie sterker. De afgelopen jaren is er veel gerealiseerd en in gang gezet.

BVV ’31
De voetbalvelden van BVV ’31 zijn gerenoveerd.
De voetbalvelden zouden worden afgekeurd voor de nieuwe competitie. Dit zou het einde van BVV’31 hebben kunnen betekenen, er moest dus op korte termijn gehandeld worden. Door participatie is dat ook gebeurd en kan BVV ’31 blijven spelen op kunstgrasvelden, ook zijn met behulp van veel vrijwilligers de kleedkamers prachtig opgeknapt.
Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

H.O.V.
Het HOV dossier is afgerond. De optie waar de coalitie voor stond kon niet gehaald worden.
Wat er wel uit gehaald is, is dat er geen vrije busbaan geplaatst wordt, maar een meerijd-variant over de Meent.
Daarmee werd het hoogwaardig openbaar vervoer veilig gesteld.

Blaricum is een dynamische gemeente met volop ontwikkelingen en daar zijn we trots op.
Dank aan het College voor het managen van deze dossiers en ook dank aan onze ambtenaren.

Burgerparticipatie
Met Dialoog Blaricum is een goede start gemaakt met de burgerparticipatie waarin belangrijke punten naar voren kwamen die door verschillenden groepen inwoners uitgewerkt gaan worden. Bewoners zijn uitstekend in staat om constructief mee te denken over hoe hun directe leefomgeving eruit moet komen te zien.

Veiligheid , inbraak preventie
Hoe beveiligen we onze woningen en hoe maken we het inbrekers lastig?
Prima, maar ook de inbreker moet gepakt worden.
Ook op handhaving gaat er weer ingezet worden. Beiden zijn nodig.
Blaricum zet vooral in op inbraakpreventie.

WMO
De uitvoering van de WMO heeft handen en voeten gekregen.
Er zijn veel doelstellingen en activiteiten in verschillende groepen. Grof verdeeld in jeugd, ouderen en de vrouwenopvang. Dit loopt redelijk goed maar financieel blijft het een open eind regeling en dat zal wel zo blijven.
De Blaricumse Partij vindt hier kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.

ARHI
Vandaag is de dag dat er uitsluitsel zou komen over de ARHI procedure.
We hebben samen als coalitie veel inspanningen geleverd om een goed onderbouwd plan aan te leveren met gemandateerde wethouders.
De Raad van State komt nu morgen om 13.00 uur met de uitslag.


Met dank aan allen die meegewerkt hebben aan het opstellen van deze begroting, wensen wij College, ambtelijk apparaat en de Gemeenteraad
veel succes toe met het uitvoeren van deze begroting.


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid