Na een omvangrijk participatie traject heeft de raad in de laatste vergadering van 2017 het GVVP vastgesteld. Dit GVVP 2017-2021 stelt een aantal samenhangende verbeteringen voor met betrekking tot verkeer en vervoer in Blaricum.

Het hele proces van het totstandkoming van dit GVVP startte met een digitale enquête onder alle Blaricummers. Bij die enquête kon een ieder locaties aankruisen waar zich volgens hem/haar gevaarlijke situaties voordeden. Ook tijdens een aantal avond bijeenkomsten werden inwoners en raadsleden in de gelegenheid gesteld met de verkeersdeskundigen van gedachten te wisselen, vragen te stellen en hun mening te geven. Dit alles mondde uit in een prioriteitenlijst op het gebied van verkeer voor de komende 4 jaar. Opvallend daarbij is het grote aantal maatregelen om het fietsverkeer veiliger te maken.

Bovenaan de lijst staan de aanleg van schoolzones. Om automobilisten duidelijk aan te geven dat zij een zone inrijden waar een school is gevestigd, dus stapvoets dienen te rijden, worden er binnenkort in zowel oude dorp als Bijvanck in de omgeving van de school zichtbare maatregelen genomen.  Er zullen palen in de vorm van potloden geplaatst en maatregelen genomen worden om het halen en brengen te vergemakkelijken bv. de aanleg van "kiss en ride" stroken en betere markering van de parkeervakken (zie ook onze Korenbloem nummer 2017-09 van november dit jaar, red.). Dit plan is in nauw overleg met de schooldirecteuren en ouders ontworpen en kan dus rekenen op een groot draagvlak onder de belanghebbenden. De uitvoering van de maatregelen is gepland in de eerste maanden van 2018.

Als tweede op de prioriteitenlijst staat de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Bergweg. Dit is een gebiedsontsluitingsweg waar 50 km gereden mag worden. De bewoners van deze straat hebben mij recent een petitie aangeboden waarin zij o.a. aangeven  dat deze maximumsnelheid regelmatig fors overtreden wordt. Omdat de Bergweg de enige 50 km weg in Blaricum is zonder vrijliggend fietspad en de gemeente de prioriteit legt bij de veiligheid van de zwakke verkeersdeelnemer zal in 2018 het fietspad gerealiseerd worden.

Een derde prioriteit is het laden en lossen in Blaricum dorp centrum verbeteren. Dagelijks versperren vaak vrachtwagens die de winkels bevoorraden een deel van de rijbaan. Met name voor de fietsers die erom heen moeten rijden terwijl er ook tegenliggers aankomen levert dit hachelijke situaties op. Dit probleem oplossen is absoluut niet makkelijk. Er zal nog wel echt op gestudeerd moeten worden hoe je de bevoorrading kunt faciliteren. De medewerking van de ondernemers is daarbij essentieel.

Tenslotte een greep uit de rest van de prioriteitenlijst:

  • een ongelijkvloerse verbinding Randweg/Burg. Le Coultredreef
  • directe fietsverbinding Blaricummermeent-Bijvanck-oude dorp
  • onderzoek naar mogelijkheden buurtbus
  • lobby herintroductie spitsbus 150 naar de Uithof
  • bewoners stimuleren heggen te snoeien i.v.m. de doorgang voor hulpdiensten en t.b.v. de algemene verkeersveiligheid
  • aanschaf smileys om automobilisten te attenderen op hun te hoge snelheid
  • onderzoek naar opheffen rechtsaf verbod Randweg
  • onderzoek naar opheffen inrijverboden Statenkamer en Ludenweg
  • onderzoek naar opheffen vrachtverkeerverbod op Burg.Le Coultredreef
  • uitbreiding langparkeerplaatsen tegenover Bellevue

Al met al zal het een uitdaging worden om binnen 4 jaar deze maatregelen te realiseren.

Liesbeth Boersen

Lees dit onderwerp ook in Korenbloem 2017-11

 


Partijleden

Maria Klingenberg - Klinkhamer

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter
Secretaris


René Kemperman

Raadslid
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Fractievertegenwoordiger
Penningmeester


Co Vos

Steunfractielid