Unaniem heeft de gemeenteraad onlangs een krediet van € 80.000,-- beschikbaar gesteld om een rechtszaak aan te kunnen spannen tegen de provincie Noord-Holland. De provincie wil een vrije busbaan terwijl de voltallige Blaricumse gemeenteraad vindt dat de aanleg hiervan praktisch geen tijdswinst oplevert en dus zonde van het geld is en tevens de leefomgeving onevenredig zwaar aantast waarbij veel bomen verloren zullen gaan.

Door vererving kreeg ik onlangs een uiterst interessant en waardevol boekwerkje  in mijn bezit. De titel luidt: “Blaricum, en zijn recht op zelfstandigheid” . Het dateert  uit december 1921. Een van de schrijvers en eerste eigenaar van dit boekje is G.E. Rigter, mijn opa. Het bevat een groot aantal argumenten waarom Blaricum zijn zelfstandigheid moet behouden. Ook is  een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken opgenomen ondertekend door 971 Blaricummers waarin staat : ”dat de voorgestelde samenvoeging van Blaricum met een of meerdere andere gemeenten hen noopt als een man te protesteren tegen dezen aanslag op Blaricums zelfstandigheid” (blz. 110).

Begroting 2014 een wissel op de toekomst
Vz.
Allereerst wil ik namens De Blaricumse Partij college en ambtenaren danken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Wij hebben deze beschouwingen de titel meegegeven: “Begroting 2014, een wissel op de toekomst”. De voorliggende begroting 2014 sluit namelijk wel is waar maar is mede veroorzaker van  hele grote tekorten in de komende jaren. Zonder OZB verhoging is het tekort in 2015 €  610.000 en in 2016 zelfs nog hoger. Die tekorten in 2015 en volgend ontstaan namelijk niet alleen door bezuinigingen op het Gemeentefonds, niet alleen door decentralisatie en sociaal domein maar ook door voorgenomen grote investeringen in 2014. Denkt u maar eens aan de renovatie van de Eemnesserweg.

Op de website van de Provinciale Staten kunt u de vergadering beluisteren waarin het besluit is genomen om een vrijliggende busbaan via het Meenttracé aan te leggen.

In deze vergadering worden de laatste pogingen gedaan, middels amendementen, om gedeputeerde Post op andere gedachten te brengen. Zij ontraad deze echter en de meerderheid kiest uiteindelijk voor het voorliggende voorstel.

Op onderstaande link is de beraadslaging met stemming over de HOV te beluisteren onder agendapunt 8.

http://noord-holland.stateninformatie.nl/notucastOD/preverg/16983

De Blaricumse Partij zal na het zomerreces in de eerstvolgende Korenbloem hier uitgebreid op terugkomen.

Redactie

Partijleden

Liesbeth Boersen - de Jong

Wethouder


Bea Kukupessy - Rokebrand

Raadslid
Fractievoorzitter


Ineke Breet - Roestenburg

Raadslid
Regioambassadeur


René Kemperman

Fractievertegenwoordiger
Voorzitter


Lyoba Kukupessy

Steunfractielid


Co Vos

Steunfractielid


Hans Breet

Steunfractielid
Secretaris
Penningmeester
Redacteur van ‘De Korenbloem'