Blaricum zelfstandig
De Blaricumse Partij heeft zich altijd ingezet voor de zelfstandigheid van Blaricum. Die strijd hebben we niet opgegeven. Een zelfstandig Blaricum is de beste garantie voor het behoud van onze identiteit. De strijd is pas ten einde als de 1e kamer een besluit heeft genomen.

De authenticiteit van Blaricum
Blaricum is een goed bewaard dorp gebleven. De karakteristieken, die zo typerend zijn voor ons dorp, willen we beschermen, zoals bijv. het agrarisch karakter, de Enghen, de Kampen, de stuwwallen en de heide.

Onze buurthuizen en de sociaal culturele activiteiten
De Blaercom, het Vitus en de Malbak vervullen een belangrijke sociale functie. De activiteiten die hierin plaatsvinden willen we behouden en zo mogelijk uitbreiden. Ook de door de vele vrijwilligers mogelijk gemaakte Blaricumse evenementen koesteren we, zoals bijv. de Dag van het Werkpaard, de kermis, de volksspelen en Koningsdag.

(Sport)verenigingen
Onze verenigingen vormen belangrijke pijlers voor de sociale cohesie. Daar zijn we zuinig op en daarom willen we ze, waar nodig, ondersteunen. Sportverenigingen willen we zo gelijk mogelijk behandelen.

Verkeersmaatregelen
Veiligheid staat voorop. Daarom hebben we een Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) opgesteld. We willen extra geld uittrekken om de verkeersmaatregelen uit dit GVVP (zoals de schoolzone’s, de Bergweg en de fietsverbinding Blaricummermeent - Bijvanck) in  samenspraak met de inwoners versneld uit te voeren.

HOV
Nu de vrije busbaan voor de HOV geschrapt is en de grootschalige bomenkap is voorkomen, wil DBP een klankbordgroep samenstellen waarin aanwonenden uit de Blaricummermeent en de Bijvanck kunnen meepraten over de inrichting van het definitieve HOV tracé.

Buurtbus
Door het beperkte openbaar vervoer, willen we voor de ouderen de buurtbus introduceren.

Bus 150
Voor de jongeren en werkenden willen we de spitsbus naar de Uithof (bus 150) terug.

Aanpak overhangend groen
Heggen horen bij Blaricum. Maar soms zijn ze uitgegroeid tot een last. Ze zijn te hoog en groeien over de openbare weg heen. Dit belemmert de doorgang voor hulpdiensten en er ontstaan gevaarlijke situaties voor met name fietsers en voetgangers. Omdat een beleefd verzoek om de heg te knippen niet altijd heeft geholpen, willen we hiervoor ook het instrument ‘handhaving’ inzetten.

Meer betaalbare huurwoningen
Ook minder draagkrachtigen moeten in ons dorp kunnen wonen. Daarom houden we de woningbouwverenigingen aan de gemaakte afspraken om minimaal het huidige aantal huurwoningen te behouden. Nieuwe huurwoningen moeten passend zijn in de omgeving. De reserve Volkshuisvesting kan hierbij worden ingezet. Ook willen we de bouw van middensegment huurwoningen stimuleren.

Herstraten Bijvanck en Bouwvenen
De bestrating van deze, ruim 40 jaar oude, wijken is aan vervanging toe. Hiervoor willen we het traject opstarten om in samenspraak met de bewoners de wegverharding aan te pakken.

Grondwaterproblemen
In de Bijvanck en de Blaricummermeent ondervinden de bewoners regelmatig overlast van een te hoge grondwaterstand. Wij willen dit probleem snel en structureel oplossen.

Meer geld voor groenvoorziening
De afgelopen jaren is te weinig geld beschikbaar gesteld voor groenonderhoud. Nu de onderhoudscontracten aflopen willen wij bij nieuwe aanbestedingen meer geld in groen investeren.

Blaricumse strand aantrekkelijker
De Blaricumse Partij staat voor een kleinschalige accommodatie, waarbij de recreatiemogelijkheden worden verruimd, de natuurwaarden in stand blijven en de verloedering wordt tegengegaan.

Duurzaamheid
Voor De Blaricumse Partij is verduurzaming van onze gemeente essentieel. Het beleid dat we hebben opgestart willen we intensiveren door bijv. het aanbrengen van zonnepanelen te stimuleren en duurzaamheidsleningen te verstrekken. Woningbouwverenigingen zullen we blijven motiveren om de bestaande woningen te verduurzamen. Ons uitgangspunt bij nieuwbouw is energieneutraal en gasloos. Inmiddels is de hele Bijvanck voorzien van nieuwe lantaarnpalen met LED-verlichting. Ook in het oude dorp willen we op LED-verlichting overgaan.

Behoud Blaricumse brandweer
De eventuele fusie tussen de veiligheidsregio’s Gooi & Vechtstreek en Flevoland mag absoluut niet leiden tot het afstoten van de brandweerkazerne in Blaricum. Een korte aanrijtijd is namelijk van levensbelang.

Ouderenbeleid
Door de bouw van meer seniorenwoningen, zoals nu op de voormalige brandweerlocatie, kunnen ouderen naar een meer passende woning doorstromen. De vrijkomende gezinswoningen kunnen dan naar starters en jonge gezinnen. De buurtsportcoach gaat de ouderen stimuleren elkaar te ontmoeten en meer te bewegen.

Buitenpoli op locatie Tergooi
Nu het nieuwe ziekenhuis in Hilversum wordt gebouwd wil De Blaricumse Partij zich ervoor hard maken dat er tenminste een polikliniek en ambulancepost in Blaricum zal blijven.