Veelgestelde vragen

1. Wat is het standpunt van De Blaricumse Partij tav. het strandpaviljoen?

Op onze website heb ik een artikel over dit onderwerp geschreven. Hierin heb ik getracht het standpunt van De Blaricumse Partij helder uiteen te zetten.  Daar wil ik u dan ook graag naar verwijzen. Kort samengevat komt het hierop neer:
De Blaricumse Partij is een  voorstander van een kleinschalig strandpaviljoen op het Stichtse strand toegesneden op de Blaricumse maat en bestemd voor de Blaricummers. Wij kiezen dus wel voor een strandpaviljoen maar niet voor een mega groot restaurant zoals die nu door sommige partijen wordt bepleit.
Argumenten:
A) Een kleinschaligere accommodatie kan beter ingepast worden in de daar aanwezige natuur.
B) Een mega grote accommodatie zoals nu bedacht zal niet alleen de Blaricummers aantrekken maar ook een regionale, zelfs bovenregionale functie krijgen. Alleen dan kan namelijk zo’n grootschalige accommodatie renderen. Dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben. Met dit extra verkeer willen wij de bewoners in de Bijvanck en in de Blaricummermeent niet belasten.
C) Zo’n grote accommodatie zal op mooie zomerse avonden geluidsoverlast voor de inwoners van de Blaricummermeent veroorzaken. Om rendabel te zijn zullen er ongetwijfeld feesten al dan niet met (live) muziek georganiseerd worden. Dit zal de rust van de in de tuin zittende Blaricummermeent bewoners tot in de late uurtjes verstoren. Ook huiswaarts kerende  gasten doen dit meestal niet geluidloos.

2. Wat gaat De Blaricumse Partij doen aan het contract met Eteck?

Wij willen dat de gemeente de gesprekken opent met Eteck om ze te houden aan de concessieovereenkomst.  Hierin staat namelijk in artikel 2.2.21 dat Eteck verplicht is bij iedere aansluiting een tussenmeter te plaatsen. (Zie verder ons verkiezingsprogramma).
Verder willen wij meer inzicht krijgen waarop de hoge rekeningen die de Blaricummermeent bewoners ontvangen gebaseerd zijn. Daarna kunnen we toetsen of de handelwijze van Eteck wettelijk en volgens het afgesloten contract met de gemeente is toegestaan.

3. Moet de HOV over de Stroomzijde lopen op zijn er nog mogelijkheden voor het inbrengen van alternatieven?

Al tientallen jaren (in ieder geval sinds de jaren ‘80) is in het bestemmingsplan de mogelijkheid opgenomen een vrije busbaan aan te leggen evenwijdig aan de huidige Stroomzijde. Lange tijd heeft de Provincie van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Langzamerhand werd  Huizen een steeds grotere gemeente en werd iets later de Blaricummermeent bebouwd. Ook ging de Provincie steeds meer geld steken in Openbaar Vervoer. Ongeveer 12 jaar geleden heeft de Provincie het initiatief genomen de snelle  busverbinding aan te leggen van Huizen naar Hilversum Station. Hiermee willigde de Provincie de wens van de gemeente Huizen in, die, hoewel zij een grotere  gemeente was,  geen treinstation had. 4 tracé opties zijn toen onderzocht: vrije busbaan Stroomzijde, vrije busbaan ‘t Merk, meerijden Stroomzijde en meerijden ‘t Merk. De toenmalige gedeputeerde Verkeer Elisabeth Post (VVD) stond erop dat als Blaricum  een vrije busbaan afwees alleen meerijden via de Stroomzijde als enige optie overbleef. De gemeenteraad heeft toen unaniem ingestemd met meerijden via de Stroomzijde. Er werd zelfs door menig raadslid waardering uitgesproken voor het uiteindelijke onderhandelingsresultaat.
De route nu alsnog willen veranderen is echt onmogelijk.

4. Hoe zorgt De Blaricumse Partij ervoor dat de gemeentelijke belastingen behapbaar blijven (OZB en Afvalstoffenheffing)?

De volgende tekst hebben wij opgenomen in ons verkiezingsprogramma.  “De Blaricumse Partij wil de OZB niet verhogen. Dit houdt in dat onze inwoners niet meer OZB gaan betalen, ook al stijgt de waarde van hun woning”.
Wat betreft de Afvalstoffenheffing: De GAD (Gewestelijke Afvalstoffen Dienst) haalt al het huisvuil op in de hele regio Gooi en Vechtstreek.  De gemeente brengt bij haar inwoners niet meer in rekening dan de door de GAD doorbelaste werkelijke kosten.

Samen zijn wij authentiekzelfstandigBlaricum

Bekijk het volledige Partijprogramma

Neem contact op

Bel ons of vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met je op. Wij streven ernaar om alle vragen binnen 24 uur te beantwoorden.