Partijprogramma

Introductie

De Blaricumse Partij (DBP) is de oudste lokale partij in Blaricum. Er zijn geen bindingen met de Haagse politiek, waardoor er geen landelijke partijlijn hoeft te worden gevolgd.
Wij zijn een partij van het midden, zetten ons in voor alle Blaricummers en wijzen polarisatie af.
DBP heeft kandidaten uit het oude dorp, de Bijvanck en de Blaricummermeent.

Blaricum zelfstandig

De Blaricumse Partij wil het liefst dat Blaricum een zelfstandige gemeente blijft, wij willen niet opgaan in één groot Gooistad. Een onderzoek of een fusie in BEL verband kansrijk is, wijzen we niet op voorhand af. Voorwaarde is wel dat onze inwoners hebben aangegeven achter een BEL fusie te staan.

De authenticiteit van Blaricum

Blaricum is een goed bewaard dorp gebleven. De karakteristieken, die zo typerend zijn voor ons dorp, willen we behouden, zoals bijv. het agrarisch karakter, de enghen, de Kampen, het beschermd dorpsgezicht, de stuwwallen en de heide.

Participatie

We willen een inwonerspanel per wijk (oude dorp, Bijvanck en Blaricummermeent) installeren dat de gemeente op talloze terreinen periodiek kan adviseren.

Onze buurthuizen en de sociaal culturele activiteiten

De Blaercom, het Vitus en de Malbak vervullen een belangrijke sociale functie. De activiteiten die hierin plaatsvinden willen we behouden en zo mogelijk uitbreiden. Ook de door de vele vrijwilligers mogelijk gemaakte specifieke Blaricumse evenementen koesteren we, zoals bijv. de Dag van het Werkpaard, de kermis, de volksspelen en Koningsdag.

We willen een ontmoetingsplaats in de Blaricummermeent zoals het oude dorp de Blaercom heeft en de Bijvanck de Malbak.

Verkeersmaatregelen in de Blaricummermeent

In dit deel van Blaricum bestaat het grootste verkeersprobleem. Om de overlast van het verkeer zo veel mogelijk te verdelen en omrijroutes te vermijden hebben we het besluit om de Stroomzijde voor alle verkeer open te houden ondersteund. Daarbij is een veilige oversteek voor fietsers/voetgangers een absoluut vereiste.
De Floris V Dreef is nooit bedoeld om Het Vierde Kwadrant van Huizen te ontsluiten. Vooral om de Gordiaanse knoop beter te laten functioneren willen we de toegang tot de rotonde aan de Floris V Dreef afsluiten, zodat de Floris V Dreef niet langer de op- en afrit is voor Huizen met bestemming A27. Hierdoor vermindert ook de verkeersdruk, wordt de oversteekbaarheid voor fietsers beter en reduceren we de geluidsoverlast. De Blaricummermeent wordt zo de beloofde autoluwe wijk.

Naar verwachting zal de door ons gewenste kleinschalige supermarkt in de Blaricummermeent ook leiden tot een verdere afname van het aantal voertuigen op de Stroomzijde.

Eteck

Deze leverancier van warmte en koude systemen in de Blaricummermeent brengt de wettelijk toegestane maximale bijdrage in rekening. DBP wil een eerlijker verdeling van de kosten namelijk op basis van het werkelijke verbruik. Daarom willen we er bij Eteck op aandringen om een zgn. tussenmeter per woning te plaatsen.

Jeugdraad

Op dit moment is het voor jongeren erg lastig om hun stem te laten horen in Blaricum. Daarom willen wij een jeugdraad oprichten waar jongeren zelf voorstellen kunnen doen en kunnen meedenken over de plannen van de gemeente, zoals over sportverenigingen en de klimaatplannen.

Meer betaalbare huurwoningen voor jongeren en ouderen

Dit geldt zowel voor sociale- als middeldure huurwoningen. We denken hierbij vooral aan woningen voor starters, senioren en andere 1 à 2 persoons huishoudens. Nieuwe huurwoningen moeten passend zijn in de omgeving. De reserve Volkshuisvesting kan hierbij worden ingezet.

Renovatie Bijvanck

DBP heeft in het verleden het initiatief genomen om dit plan te ontwikkelen. We willen de uitvoering van dit project in samenspraak met de bewoners nog in 2022 starten en er vooral op toezien dat gereserveerde gelden niet aan andere zaken besteed worden.
De groene buitenrand maakt geen deel uit van het Bijvanck-project. Voor de herinrichting hiervan willen we daarom extra geld beschikbaar stellen.

Renovatie Bouwvenen

Dit project moet zo snel mogelijk worden aangepakt, waarbij bewoners betrokken worden. Evenals voor de Bijvanck geldt hier dat de gereserveerde gelden uitsluitend aan dit doel besteed mogen worden.

Kapbeleid

Blaricum is een groene gemeente en dat moet zo blijven. Te vaak worden er meer bomen gekapt dan de vergunning toestaat waardoor een kaalslag plaatsvindt. Het herplanten van gelijkwaardige bomen (geen sprietjes) moet worden opgenomen in de APV.

Blaricumse strand

De Blaricumse Partij staat voor het behoud van de natuurwaarden. Op het strand bestaat nauwelijks een sociale controle die verloedering en vervuiling voorkomt. Een slimmere handhaving vinden we een vereiste.

Duurzaamheid

Voor De Blaricumse Partij is verduurzaming van onze gemeente essentieel. Ons duurzaamheidsbeleid willen we verder intensiveren door het aanstellen van een ambtenaar. Zijn taak wordt o.a. bedrijven, scholen en inwoners stimuleren om zonnepanelen aan te brengen, hen te attenderen op de duurzaamheidslening en het duurzaamheidsloket onder de aandacht te brengen.

Het grondgebied van Blaricum vindt DBP niet geschikt voor het plaatsen van windmolens.

Blaricumse brandweer

DBP gaat er alles aan doen om de brandweer voor ons dorp te behouden.

Glasvezel

Wij gaan bedrijven aan hun toezegging houden om nu daadwerkelijk de glasvezel op korte termijn aan te leggen.

Ouderenbeleid

DBP wil periodiek overleg met de BasBEL (de Seniorenvereniging voor de BEL-gemeenten), zodat de belangen van de senioren maximaal worden gehoord. De gemeente moet een plan ontwikkelen waardoor de eenzaamheid onder ouderen afneemt.
Wij willen dat bepaalde bestaande appartementen worden gelabeld voor senioren, zoals b.v. de woningen aan ‘t Schaar.

De bereikbaarheid van de voorzieningen (winkels, gezondheidscentra enz.) kent veel knelpunten. DBP wil een werkgroep in het leven roepen met als doel de openbare ruimte voor wandelwagens, rollators, scootmobielen en rolstoelen beter toegankelijk te maken.

Buitenpoli op locatie Tergooi

Nu het nieuwe ziekenhuis in Hilversum wordt gebouwd wil De Blaricumse Partij zich ervoor hard blijven maken dat er tenminste een polikliniek en ambulancepost in Blaricum zal blijven.

Veiligheid

De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Daarbij willen we vooral op preventie inzetten o.a. door meer blauw op straat voor adequatere handhaving gevolgd door een lik op stuk beleid.
Wij blijven de preventieverenigingen verder ondersteunen.

Sociaal domein

Blaricum geeft veel geld uit aan ondersteunende zorg. Het niveau van de huidige zorgverlening dient te worden gehandhaafd. De gemeente mag niemand in de kou laat staan.

(Sport)verenigingen

Onze verenigingen vormen belangrijke pijlers voor de sociale cohesie. Daar zijn we zuinig op. Financiëel kunnen ze op onze steun blijven rekenen.

Goois Natuurreservaat (GNR)

Voor een groene toekomst van Blaricum is het Goois Natuurreservaat een belangrijke bondgenoot. Zij beheren de Gooise bossen waarin je fantastisch kunt wandelen en fietsen. Zij kunnen ons helpen en adviseren bij verschillende milieu-items.
DBP wil het GNR dan ook blijven steunen.

Winkelbestand

We zijn bereid mee te werken aan een capaciteitsvergroting van lokale winkels. Eventuele aanpassingen aan de buitenkant dienen echter wel duurzaam te zijn en in de omgeving te passen.
DBP streeft, zoals reeds vermeld, naar een kleinschalige supermarkt in de Blaricummermeent

Dierenwelzijn

Het dierenasiel Crailo en Dierenambulance Gooi en Vechtstreek in Hilversum onderzoeken de mogelijkheden van vernieuwing van Crailo tot gezamenlijk dierenopvang- en ambulancecentrum in de regio. Het is van belang dat de opvang van dieren en hun welzijn professioneel wordt aangepakt. Zij verdienen hierbij onze steun.

Financiën

DBP wil de OZB niet verhogen. Dit houdt in dat onze inwoners niet meer OZB gaan betalen, ook al stijgt de waarde van hun woning.

Neem contact op

Bel ons of vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met je op. Wij streven ernaar om alle vragen binnen 24 uur te beantwoorden.